Všeobecné obchodní podmínky

Stojan: 06.12.2021
Všeobecné obchodní podmínky společnosti:

Biova GmbH
Waldstraße 2
72218 Wildberg
Německo

Jednatelé: Raphael Deckert, Martin Vonmetz
Oprávněný signatář: Sebastian Deckert, Sylvia Haas

Identifikační číslo pro daň z prodeje podle § 27a zákona o dani z prodeje: DE292460697

§1 Platnost podmínek
Naše dodávky a služby jsou poskytovány výhradně na základě těchto obchodních podmínek a pouze obchodníkům v souladu s §§ 1 a násl. obchodního zákoníku. Odchylné podmínky smluvního partnera (dále jen "partner") nejsou platné, i když byly podepsány námi. Veškeré nabídky, dodávky a další služby se poskytují v souladu se všeobecnými obchodními podmínkami platnými v den poskytnutí služby. Naše všeobecné obchodní podmínky jsou automaticky přijímány obchodními zástupci / obchodními cestujícími / partnery / dodavateli / zákazníky atd. při vstupu do našich prostor (prodejna, kancelář, sklad atd.). Vlastní VOP ze smluv obchodních zástupců / obchodních cestujících / partnerů / dodavatelů a zákazníků, které jsou v rozporu s našimi, nemohou být a nebudou uznány.

§2 Nabídka a uzavření smlouvy
Naše nabídky se mohou měnit a nejsou závazné. Objednávka partnera nebo zadání objednávky pro nás představuje žádost o uzavření smlouvy podle §§ 145 a násl. občanského zákoníku (BGB), kterou je partner vázán. Smlouva je uzavřena pouze písemným potvrzením nebo poskytnutím služby. Objednávky se obvykle podávají prostřednictvím internetového obchodu Biova, faxu, e-mailu nebo telefonicky. V případě telefonických objednávek a nabídek učiněných po telefonu nese partner riziko nedorozumění/chyb v přenosu, pokud k nim nedošlo z naší strany úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Pokud jednotlivé položky objednávky nemohou být dodány z důvodu nedodání našimi dodavateli, má se za to, že kupní smlouva ohledně těchto položek nebyla uzavřena, pokud za nedodání neneseme odpovědnost. Ve všech ostatních ohledech zůstává smlouva nedotčena, pokud to není prokazatelně v rozporu se zájmy partnera. Výslovně nepřebíráme žádné riziko spojené se zadáváním zakázek. 

§3 Ceny
Směrodatné jsou ceníkové ceny v eurech plus příslušná zákonná DPH (výjimka: vývoz a zásilky do ES) uvedené v našich prodejních dokladech a v internetovém obchodě. Pokud by informace o produktu nebo ceně byly neúmyslně nesprávné, vyhrazujeme si právo na jejich opravu. Všechny cenové nabídky ztrácejí platnost s každým novým vydáním ceníků nebo revizí cen v internetovém obchodě. Partner je povinen se nezávisle informovat o aktuálních podmínkách. Za tímto účelem se na nás může partner obrátit písemně, e-mailem nebo telefonicky nebo získat informace přímo v internetovém obchodě, který je obvykle revidován současně s vydáním nových ceníků a podmínek. V případě odchylek platí písemné prodejní doklady, které si partner může kdykoli vyžádat. Naše ceny jsou uvedeny ze skladu, bez dopravy, poštovného, balného a pojištění. V případě výrazné změny mzdových nákladů, nákladů na materiál, energie a dopravu jsme oprávněni provést odpovídající úpravu cen. U výrobků na zakázku si vyhrazujeme právo připočítat k ceně nejméně 20 %. Výrobky vyrobené na zakázku musí být rovněž písemně potvrzeny a jsou vyloučeny z vrácení (výjimka: vadné zboží). V případě závažných rozměrových odchylek předložte odhad nákladů.  

§4 Platba
Platby se provádějí se slevou 2 % předem (povinné), na dobírku nebo bankovním převodem (sleva 2 %) (tuzemsko). V obchodě jsou nabízeny alternativní platební metody, SEPA inkaso se slevou 3 %, Paypal (bez srážky), kreditní karta a kryptoměny. Platby od zahraničních zákazníků probíhají formou dobírky, platby předem nebo SEPA platby. Doručení na otevřený účet není možné. V případě vrácení inkasa účtujeme poplatek za zpracování ve výši 15 EUR za každý pokus o inkaso. Vyhrazujeme si právo v jednotlivých případech vyloučit některé způsoby platby. Výrobky na zakázku pouze za zálohu, 50 % splatných při zadání objednávky, 50 % splatných při oznámení o dodání z naší strany. Pokud dodáme částečně vadné zboží, musí partner zaplatit za bezvadnou část, pokud o částečnou dodávku nemá prokazatelně zájem. Pokud nejsou dodrženy naše platební podmínky nebo jsou známy skutečnosti, které snižují úvěruschopnost partnera, stávají se naše pohledávky okamžitě splatnými bez ohledu na původně dohodnuté termíny splatnosti. Kromě toho jsme v tomto případě oprávněni odmítnout služby, které mají být ještě poskytnuty, dokud partner neposkytne plnění nebo neposkytne záruku. Kromě toho můžeme požadovat vrácení dodaného zboží s výhradou vlastnictví nebo s ním jinak nakládat, aniž by tento požadavek představoval odstoupení od smlouvy, a uplatňovat nároky na náhradu škody. Dále jsme oprávněni odstoupit zcela nebo částečně od všech dosud probíhajících smluv podle našeho uvážení a bez stanovení lhůty. Započtení ze strany partnera je přípustné pouze v případě, že se jedná o nesporné nebo právoplatně zjištěné pohledávky vůči nám.

§5 Jednoduchá a rozšířená výhrada vlastnictví
Sjednává se tato jednoduchá a rozšířená výhrada vlastnictví.
1. Předměty dodávky (zboží s výhradou) zůstávají ve vlastnictví dodavatele do doby, než budou splněny všechny nároky, na které má dodavatel vůči odběrateli nárok z obchodního vztahu. Pokud hodnota všech zástavních práv, na která má dodavatel nárok, převyšuje výši všech zajištěných pohledávek o více než 20 %, uvolní dodavatel na žádost odběratele odpovídající část zástavních práv; dodavatel je oprávněn při uvolňování zástavních práv volit mezi různými zástavními právy.
2. Dodavatel je povinen uvolnit zástavní práva na základě žádosti odběratele. Po dobu trvání výhrady vlastnického práva nesmí kupující zadržené zboží zastavit ani použít jako zástavu a jeho další prodej je povolen pouze prodejcům v rámci jejich běžné obchodní činnosti a pouze za podmínky, že prodejce obdrží platbu od svého zákazníka nebo podmíní převod vlastnického práva na zákazníka splněním jeho povinnosti provést platbu.
3. Pokud zákazník dále prodává zboží s výhradou vlastnictví, postupuje tímto na dodavatele jako záruku své budoucí pohledávky za svými zákazníky vyplývající z dalšího prodeje spolu se všemi vedlejšími právy - včetně případných pohledávek na vyrovnání - aniž by bylo nutné další zvláštní prohlášení. Pokud je vyhrazené zboží dále prodáváno společně s jinými položkami, aniž by byla dohodnuta samostatná cena vyhrazeného zboží, postoupí kupující dodavateli tu část celkové pohledávky za cenu, která odpovídá ceně vyhrazeného zboží fakturované dodavatelem.
4.a) Kupující je oprávněn zadržené zboží zpracovávat, míchat nebo kombinovat s jinými položkami. Zpracování se provádí pro dodavatele. Kupující je povinen uchovávat výslednou novou věc pro dodavatele s péčí řádného hospodáře. Nový předmět se považuje za zboží s výhradou vlastnictví.
4.b) Dodavatel a kupující se již nyní dohodli, že v případě kombinace nebo smísení s jinými věcmi, které nepatří dodavateli, má dodavatel v každém případě nárok na vlastnictví nové věci ve výši podílu vyplývajícího z poměru hodnoty kombinovaného nebo smíšeného vyhrazeného zboží k hodnotě ostatního zboží v době kombinace nebo smísení. V tomto rozsahu se nová položka považuje za zboží s výhradou.
4.c) Ustanovení o postoupení pohledávek podle č. 3 se vztahuje i na novou položku. Toto znázornění se však použije pouze do výše odpovídající hodnotě zpracovaného, kombinovaného nebo smíšeného vyhrazeného zboží fakturovaného dodavatelem.
4.d) Pokud Kupující spojí Zboží k zajištění s nemovitostí nebo movitým majetkem, postoupí Dodavateli bez dalšího zvláštního prohlášení také svou pohledávku, která mu náleží jako odměna za spojení, spolu se všemi vedlejšími právy, a to z titulu zajištění ve výši poměru hodnoty spojeného Zboží k ostatním spojeným věcem v době spojení.
5. Až do odvolání je zákazník oprávněn inkasovat postoupené pohledávky z dalšího prodeje. V případě závažných důvodů, zejména prodlení s platbou, zastavení plateb, zahájení insolvenčního řízení, protestu směnky nebo odůvodněných indicií o předlužení nebo hrozící platební neschopnosti odběratele, je dodavatel oprávněn odebrat odběrateli povolení k inkasu. Dodavatel je dále oprávněn po předchozím upozornění a dodržení přiměřené lhůty zveřejnit postoupení pohledávky z titulu zajištění, realizovat postoupenou pohledávku a požadovat zveřejnění postoupení pohledávky z titulu zajištění ze strany Objednatele.
6. Objednatel je oprávněn po předchozím upozornění a dodržení přiměřené lhůty zveřejnit. V případě zabavení, konfiskace nebo jiného nakládání se zbožím či zásahu třetích stran je zákazník povinen neprodleně informovat dodavatele. Pokud je oprávněný zájem prokázán, poskytne odběratel dodavateli neprodleně informace potřebné k uplatnění jeho práv vůči zákazníkovi a předá mu potřebné doklady. 7. Odběratel je povinen poskytnout dodavateli informace potřebné k uplatnění jeho práv.
7. V případě porušení povinnosti ze strany kupujícího, zejména v případě prodlení s platbou, je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy kromě odebrání zadrženého zboží po neúspěšném uplynutí přiměřené lhůty stanovené kupujícímu k plnění; zákonná ustanovení o prominutí zmeškání lhůty tím nejsou dotčena. Zákazník je povinen zboží odevzdat. Zpětné převzetí nebo uplatnění výhrady vlastnického práva nebo zabavení vyhrazeného zboží dodavatelem nepředstavuje odstoupení od smlouvy, pokud to dodavatel výslovně neprohlásil.

§6 Doručení
Dodací lhůty se považují za dohodnuté pouze přibližně a považují se za dodržené, pokud zboží opustilo náš sklad před uplynutím lhůty nebo před oznámením o připravenosti k odeslání. V případě předčasného dodání je rozhodující tento okamžik, nikoli původně dohodnutý. Dílčí dodávky a dílčí služby jsou přípustné, pokud je to v oboru obvyklé, a budou fakturovány zvlášť (řízení nevyřízených objednávek). Výjimečně jsou nepřípustné, pokud o částečné plnění nemá partner zájem nebo pokud s námi byla uzavřena odpovídající dohoda. Nezávazné i závazné dohody o dodací lhůtě musí být písemné. Pro pevnou obchodní transakci ve smyslu § 376 německého obchodního zákoníku (HGB) nestačí, že je dohodnuta doba dodání určená kalendářem. Spíše se vyžaduje prohlášení partnera při uzavření smlouvy, že si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez stanovení další dodatečné lhůty, pokud dojde k překročení dodací lhůty. V případě nedodržení závazně sjednané dodací lhůty z naší strany může partner uplatnit další práva po vzniku prodlení, upozornění a stanovení přiměřené dodatečné lhůty. Pokud si partner při uzavření smlouvy vyhradil právo odstoupit od smlouvy v případě nedodržení závazně dohodnutého termínu dodání, stanovení odkladné lhůty se nevyžaduje. V tomto případě, pokud nás nelze obvinit z hrubé nedbalosti nebo úmyslu, je uplatnění nároku na náhradu škody vyloučeno. Dodací lhůta se přiměřeně prodlouží v případě vyšší moci a událostí, které výrazně ztěžují nebo znemožňují dodání (např. úřední zásahy, průmyslové spory, nepokoje, přerušení provozu, stávky, zpoždění dodávky ze strany dodavatele) a které jsme nemohli odvrátit ani přes přiměřenou péči v daném případě. O těchto překážkách se budeme snažit partnera neprodleně informovat. Totéž platí, pokud se během zpoždění vyskytnou výše uvedené překážky. V případě škody způsobené zpožděním na straně našeho partnera odpovídáme v případě zpoždění dodávky, které není způsobeno úmyslně nebo hrubou nedbalostí, maximálně za 3 % za každý celý týden zpoždění, celkem však maximálně za 15 % hodnoty předmětu koupě, který nemůže být v důsledku zpoždění dodán včas.

§6.1 Odměňování
Pokud zákazník zakoupené zboží nebo službu nepřevezme a nelze prokázat hrubé pochybení z naší strany, je zákazník povinen uhradit náhradu škody ve výši 30 % původní čisté fakturované částky z důvodu nepřevzetí zboží nebo služby, pokud neprokážeme skutečně vyšší škodu nebo pokud zákazník neprokáže, že ke škodě nebo případně ke snížení hodnoty vůbec nedošlo nebo že je výrazně nižší než paušál.

§7 Předpoklad rizika
Pokud je zboží odesláno na žádost partnera, přechází nebezpečí náhodné ztráty nebo náhodného znehodnocení zboží na partnera okamžikem odeslání zboží, nejpozději však okamžikem, kdy zboží opustí sklad. To platí bez ohledu na to, zda je zboží odesláno z místa plnění nebo kdo nese náklady na dopravu. Vyhrazujeme si právo zvolit trasu odeslání a osobu určenou k provedení odeslání. Pokud přepravu zajišťujeme my, nese riziko přepravy také partner - pokud není písemně dohodnuto jinak. Pokud se odeslání na žádost partnera opozdí, nese partner riziko poškození nebo ztráty zboží od okamžiku, kdy jsme mu oznámili připravenost k odeslání. Náklady na skladování, které nám vzniknou v důsledku zpoždění, budou fakturovány ve výši 1 % z fakturované částky za týden nebo jeho část. Totéž platí v případě prodlení s přijetím ze strany partnera. Pokud jsme převzali riziko přepravy, musí partner neprodleně zkontrolovat, zda zboží není poškozeno, neprodleně nám předložit písemnou reklamaci a škodu doložit příslušným protokolem o škodě zasílateli. Vyhrazujeme si právo nechat zboží zkontrolovat našimi zaměstnanci/zástupci.

§8 Odstoupení od smlouvy z důvodu nemožnosti a neplnění smlouvy
Pokud partner odstoupí od smlouvy z důvodu prodlení, které je způsobeno pouze naší nedbalostí, nemá nárok na náhradu škody. V případě trvalého nedodání zboží naším dodavatelem mohou obě strany odstoupit od celé smlouvy. Dále jsme oprávněni odstoupit od smlouvy, pokud zákazník není bonitní, pokud nakládá se zbožím, které je předmětem naší výhrady vlastnického práva, prostřednictvím zajišťovacího nebo zástavního převodu práva nebo pokud s tímto zbožím řádně nenakládá, pokud se pro nás plnění stane nemožným nebo nepřiměřeně obtížným, aniž bychom to mohli jakkoli ovlivnit a aniž bychom to zavinili, nebo pokud zákazník podstatně poruší své smluvní povinnosti. V opačném případě se vzájemné právo na odstoupení od smlouvy určí v souladu se zákonnými ustanoveními.

§9 Záruka/nedostatky
Náš partner je povinen řádně plnit své kontrolní a reklamační povinnosti podle § 377 německého obchodního zákoníku (HGB). Zjevné vady nám musí být písemně oznámeny neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od převzetí zboží, skryté vady neprodleně po jejich zjištění. V opačném případě se zboží považuje za schválené. Povrchové změny typické pro používání, stejně jako odchylky v barvě, tvaru, hmotnosti a velikosti, nelze u přírodních produktů vyloučit a nepředstavují vadu. Záruční nároky na nově vyrobené zboží končí dvanáct měsíců po dodání námi dodaného zboží partnerovi; na použité zboží se záruční nároky nevztahují. Před vrácením vadného zboží je třeba získat náš souhlas. Zboží musí být vráceno zaplacené s uvedením dodacího listu nebo čísla faktury; pokud je vrácení oprávněné, budou započteny obvyklé náklady na dopravu. Pokud bylo zboží v době přechodu rizika vadné, podle našeho uvážení vadu buď opravíme, nebo dodáme náhradní zboží, a to po včasném oznámení vady. Pokud se následné plnění nezdaří, může partner od smlouvy odstoupit nebo snížit odměnu. Nároky partnera na náhradu škody zůstávají nedotčeny. Partner nemůže požadovat náhradu marně vynaložených nákladů a ušlého zisku. Nároky z vad nevznikají pouze v případě nepodstatné odchylky od sjednané kvality, nepodstatného zhoršení použitelnosti a přirozeného opotřebení. Pokud partner nebo třetí strany provedou neodborné změny a práce, nevznikají ani v případě těchto změn a z nich vyplývajících důsledků žádné nároky z vad. Partner má vůči nám regresní nároky pouze v případě, že se svým zákazníkem neuzavřel žádné dohody nad rámec zákonných ustanovení. Za škodu způsobenou vadou věci odpovídáme pouze tehdy, pokud je tato vada způsobena alespoň hrubým porušením povinností z naší strany, ze strany našich právních zástupců nebo ze strany našich zástupců. Totéž platí pro zbytečné výdaje. Výše uvedené omezení výslovně neplatí, pokud zaviněné porušení povinností z naší strany, ze strany našich zákonných zástupců nebo ze strany našich zástupců vede k odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku újmy na životě, zdraví nebo zdraví. Partner musí prokázat příčinu a výši škody. Jinak se záruka stanoví podle příslušných zákonných ustanovení.

§10 Právo na odstoupení od smlouvy s obchodními partnery ve smyslu německého občanského zákoníku (BGB)
U všech smluv uzavřených v našich prostorách s našimi obchodními partnery (obchodními zástupci / obchodními cestujícími / dodavateli / partnery) si udělujeme 14denní právo na odstoupení od smlouvy. Za stejných podmínek podle § 355 BGB.

§11 Prohlášení o vyloučení odpovědnosti
V ostatních případech je naše odpovědnost, jakož i odpovědnost našich právních zástupců a zprostředkovatelů, omezena na úmysl a hrubou nedbalost; toto omezení výslovně neplatí, pokud jde o odpovědnost za škody vzniklé v důsledku újmy na životě, zdraví nebo těle.

§12 Ukládání dat / ochrana dat
Údaje, které jsou v průběhu podnikání vyžadovány, jsou zpracovávány a ukládány elektronicky. S osobními údaji je zacházeno důvěrně a nejsou předávány třetím stranám.

Souhlas se shromažďováním a zpracováním údajů společností Biova GmbH
Vzhledem k novému nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO) musíme od 25.5.2018 získat souhlas, abychom mohli vaše údaje použít pro zpracování všech objednávek / dotazů. Vaše údaje zpracováváme s velkou péčí a používáme je pouze pro účely zpracování objednávek. Na tomto místě vám děkujeme za pochopení a za váš souhlas. Pokud nás kontaktujete a vytvoříte dotaz, automaticky souhlasíte s našimi podmínkami ochrany osobních údajů. Jen tak vám můžeme bez problémů poskytnout požadované informace. Tento souhlas je povinný, abychom vás mohli jako zákazníky bez problémů dále obsluhovat.

Pro naše služby jsou shromažďovány a zpracovávány následující osobní údaje:

  • Název společnosti
  • Informace o kontaktní osobě: Jméno, křestní jméno
  • Informace relevantní podle daňového práva (např. DIČ)
  • Adresa
  • Telefonní číslo / číslo faxu
  • E-mailová adresa
  • Bankovní údaje

Tyto údaje jsou uloženy na serveru společnosti Biova GmbH a mohou je prohlížet pouze oprávněné osoby. Ujišťujeme tímto, že námi provedený EDP je založen na platných zákonech a je nezbytný pro uzavření smluvního vztahu. Kromě toho vyžaduje souhlas uživatele s jakýmkoli dalším shromažďováním údajů - nad rámec čistě obchodní transakce.

Práva uživatelů
Níže podepsaný má právo tento souhlas kdykoli odvolat bez udání důvodu. Kromě toho lze shromážděné údaje v případě potřeby opravit, vymazat nebo omezit jejich shromažďování. Podrobné informace o rozsahu shromážděných údajů můžete na požádání získat na níže uvedené adrese. O předání údajů lze požádat také v případě, že si níže podepsaný přeje, aby byly jeho údaje předány třetí straně.

Důsledky nepodepsání
Níže podepsaný má právo nesouhlasit s tímto prohlášením o souhlasu - jelikož však naše služba závisí na shromažďování a zpracování jmenovitých údajů, nepodepsání by znemožnilo využívání služby.

Kontakt
Stížnosti, žádosti o informace a další připomínky je třeba adresovat následujícímu úřadu:

Biova GmbH
Waldstraße 2
72218 Wildberg
Německo


Další informace o ochraně osobních údajů a předpisech společnosti Biova GmbH naleznete na internetové adrese https://www.biova.de/datenschutz


§13 Různé
V případě neautorizovaného vrácení zboží můžeme odmítnout jeho přijetí nebo účtovat paušální poplatek za zpracování/zastavení ve výši 15 % hodnoty zboží (min. 5,20 EUR). Přijetí nesvobodných zásilek se zásadně odmítá. Vyhrazujeme si právo na změny cen, technické změny, odchylky v barvě, tvaru, hmotnosti a velikosti, jakož i na podrobné změny popisů a obrázků výrobků v našich prodejních dokumentech a v internetovém obchodě. Za tiskové a tiskové chyby nelze nést žádnou odpovědnost. Partner je povinen nás informovat o všech důležitých změnách týkajících se jeho společnosti, jako je název společnosti, forma společnosti, majitel, oprávnění zástupci, adresa. Partner se dále zavazuje, že nás bude informovat v případě vážného zhoršení finanční situace své společnosti a zprostí nás jakýchkoli závazků k dodávkám.

§14 Místo plnění / soudní příslušnost
Místem plnění všech závazků vyplývajících ze smluvního vztahu je naše sídlo. Místní příslušnost pro všechny právní spory vyplývající ze smluvního vztahu a jeho vzniku a účinnosti se určuje podle našeho sídla nebo podle našeho uvážení podle sídla partnera. Tyto VOP a veškeré právní vztahy mezi stranami se řídí právem Spolkové republiky Německo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

§15 Závěrečná ustanovení
Změny a doplňky těchto ustanovení musí být provedeny písemně. Pokud by jednotlivá ustanovení této smlouvy byla neúčinná nebo by obsahovala mezeru, ostatní ustanovení zůstávají nedotčena. Strany se zavazují nahradit neplatné ustanovení právně přípustným ustanovením, které se co nejvíce blíží hospodářskému účelu neplatného ustanovení.

Zobrazeno