Databeskyttelse

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Navn og kontaktoplysninger på de ansvarlige personer i henhold til artikel 4, stk. 7, i DSGVO

Virksomhed: Biova GmbH

Adresse: Waldstraße 2, 72218 Wildberg, Tyskland

Telefon: +49(0)7054-93123-0
Fax:       +49(0)7054-93123-20
E-mail: datenschutz@biova.de

Databeskyttelsesansvarlig

Navn:: Martyna Sobota
Adresse: Waldstraße 2, 72218 Wildberg, Tyskland
E-mail: datenschutz@biova.de


Generelt
Fra den 25. maj 2018 vil den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) være direkte gældende lov i alle EU's medlemslande og vil regulere alle juridiske spørgsmål om databeskyttelse i fremtiden.

Destination
Formålet med forordningen er at harmonisere databeskyttelseslovgivningen i EU. Det næste mål er at styrke beskyttelsen af enkeltpersoner i forbindelse med behandling af personoplysninger, men samtidig bør de registrerede også have bedre og lettere adgang til deres oplysninger. Du kan også selv bestemme, om du vil gøre indsigelse mod brugen af dine data.
Ovennævnte mål skal nås ved hjælp af principperne for behandling af personoplysninger, der er fastsat i artikel 5 i den generelle forordning om databeskyttelse: Lovlighed, rimelighed, gennemsigtighed, formålsbegrænsning, dataminimering, nøjagtighed, opbevaringsbegrænsning, integritet og fortrolighed, ansvarlighed..

Databeskyttelse hos os
Tak for dit besøg på vores websted. Vi tager beskyttelsen af dine personlige oplysninger, når du bruger vores websted, meget alvorligt. Derfor anvender vi tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte dine data på en ansvarlig måde. Vi vil gerne give dig den størst mulige gennemsigtighed - med hensyn til databehandling, brug, indsamling eller generelle oplysninger om databeskyttelse - hos Biova GmbH.
Som privatretlig virksomhed er vi underlagt bestemmelserne i den europæiske generelle forordning om databeskyttelse (DSGVO) og bestemmelserne i den tyske databeskyttelseslov (BDSG). Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at bestemmelserne om databeskyttelse overholdes både af os og af vores eksterne tjenesteudbydere.

Definitioner
Lovgiveren kræver, at personoplysninger behandles på en lovlig måde, i god tro og på en måde, der er forståelig for den registrerede ("lovlighed, behandling i god tro, gennemsigtighed"). For at sikre dette informerer vi dig om de enkelte juridiske definitioner, som også anvendes i denne privatlivspolitik:

Personlige oplysninger
Udtrykket "personoplysninger" er juridisk defineret i art. 4 nr. 1 i EU's generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) som "oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person".

Personoplysninger er:

 1. Generelle personoplysninger (navn, fødselsdato og -alder, fødested, adresse, e-mail-adresse, telefonnummer osv.)
 2. Identifikationsnumre (nationalt forsikringsnummer, skatteidentifikationsnummer, sygesikringsnummer, identitetskortnummer, matrikelnummer osv.)
 3. Bankoplysninger (kontonumre, kreditoplysninger, kontosaldi osv.)
 4. Online data (IP-adresse, lokaliseringsdata osv.)
 5. Fysiske kendetegn (køn, hud-, hår- og øjenfarve, statur, tøjstørrelse osv.)
 6. Ejerskabskarakteristika (ejerskab af køretøjer og fast ejendom, indførsler i matrikelregistret, nummerplader på køretøjer, registreringsdata m.m.)
 7. Kundedata (ordrer, adresseoplysninger, kontooplysninger osv.)
 8. Vurderinger af værdier (skole- og arbejdsrapporter osv.)

Særlige personoplysninger omfatter oplysninger om etnisk og kulturel oprindelse, politisk, religiøs og filosofisk overbevisning, sundhed, seksualitet og medlemskab af fagforeninger. De er særligt beskyttelsesværdige.

Fysisk person
Oplysninger er kun personlige, hvis de vedrører en "fysisk person" i juridisk forstand. Det vil sige en levende person, uanset alder og nationalitet. Databeskyttelsesforordningerne gælder derfor også for borgere fra lande uden for EU.

Behandling
"Behandling": enhver operation eller række af operationer, der udføres med personoplysninger, uanset om det sker ved hjælp af automatiske midler eller ej, såsom indsamling, registrering, organisering, arkivering, opbevaring, tilpasning eller ændring, søgning, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller anden form for tilrådighedsstillelse, sammenstilling eller sammenlægning, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

Begrænsning af behandlingen
"Begrænsning af behandlingen": mærkning af lagrede personoplysninger med henblik på at begrænse den fremtidige behandling af dem.

Profilering
"Profilering": enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består i at anvende sådanne personoplysninger til at vurdere visse personlige aspekter vedrørende en fysisk person, navnlig med henblik på at analysere eller forudsige aspekter vedrørende den fysiske persons arbejdsindsats, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, opholdssted eller ændring af opholdssted.

Pseudonymisering
"Pseudonymisering": behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan henføres til en bestemt registreret uden brug af yderligere oplysninger, forudsat at disse yderligere oplysninger opbevares separat og er omfattet af tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer, at personoplysningerne ikke kan henføres til en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Filsystem
"Filsystem": enhver struktureret samling af personoplysninger, der er tilgængelige efter bestemte kriterier, uanset om denne samling opbevares centralt, decentralt, funktionelt eller geografisk.

Ansvarlig
"Dataansvarlig": en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, et agentur eller et andet organ, der alene eller i fællesskab med andre bestemmer formålet med og midlerne til behandlingen af personoplysninger; hvis formålet med og midlerne til en sådan behandling er fastsat i EU-retten eller i medlemsstaternes lovgivning, kan den dataansvarlige eller de specifikke kriterier for udpegelsen af denne være fastsat i EU-retten eller i medlemsstaternes lovgivning.

Processor
"Databehandler": en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, et agentur eller et andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den registeransvarlige

Modtager
"Modtager": en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, et agentur eller et andet organ, som personoplysninger videregives til, uanset om der er tale om en tredjepart eller ej. Offentlige myndigheder, som kan modtage personoplysninger i forbindelse med en specifik efterforskningsopgave i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning, betragtes dog ikke som modtagere, og disse myndigheders behandling af sådanne oplysninger skal ske i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler og i overensstemmelse med formålet med behandlingen.

Tredje
"Tredjepart": en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, et agentur eller et andet organ, bortset fra den registrerede, den registeransvarlige, databehandleren og de personer, der er bemyndiget til at behandle personoplysningerne under den registeransvarliges eller databehandlerens direkte ansvar.

Samtykke
Ved "samtykke" fra den registrerede forstås enhver frit givet specifik, informeret og utvetydig tilkendegivelse af den registreredes ønsker i form af en erklæring eller en anden utvetydig bekræftende handling, hvorved den registrerede giver sit samtykke til, at personoplysninger om ham eller hende behandles.

Hvornår behandles personoplysninger og hvornår må de behandles?
Et af de første principper for behandling af personoplysninger i EU's generelle forordning om databeskyttelse er lovligheden af behandlingen. Databehandlingen er allerede lovlig, hvis en af de ovennævnte forhold er til stede

 • hvis den registrerede har givet sit samtykke,
 • til opfyldelse af en kontrakt eller til gennemførelse af foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt,
 • for at opfylde en retlig forpligtelse,
 • for at beskytte vitale interesser,
 • til udførelse af en opgave af offentlig interesse eller som led i udøvelsen af offentlig myndighed eller
 • er nødvendig på grundlag af en interesseafvejning.

Vi indsamler og behandler/lagrer personoplysninger, når du besøger vores online shop, når du foretager køb hos os (herunder betalingsbehandling), med henblik på kontrakt- og tilbudsbehandling, teknisk administration og til vores egne markedsføringsformål. Disse oplysninger kan omfatte navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato, brugernavn og adgangskode samt betalingsoplysninger. Når vi indsamler, bruger og behandler dine personoplysninger, overholder vi EU's generelle databeskyttelsesforordning nøje. Behandlingen af personoplysninger er underlagt tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte oplysningerne mod tab, ødelæggelse, manipulation og adgang for uautoriserede personer. Vores sikkerhedsforanstaltninger svarer til det aktuelle tekniske niveau og udvikles løbende i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.

Overførsel af data til tredjelande
Oplysningerne overføres som regel ikke til tredjelande. I undtagelsestilfælde kan data videregives, f.eks. til fragtudbydere, for at sikre levering af varerne eller for at muliggøre ordrebehandling.

Oplysninger om indsamling af personoplysninger

 • I det følgende informerer vi dig om indsamlingen af personoplysninger, når du bruger vores websted. Personlige data er f.eks. navn, adresse, e-mailadresser, brugeradfærd.
 • Når du kontakter os pr. e-mail eller via en formular på vores websted, gemmer vi de oplysninger, du giver os (din e-mailadresse, dit navn og telefonnummer, hvis det er relevant), for at kunne besvare dine spørgsmål. Vi sletter de data, der opstår i denne sammenhæng, når opbevaringen ikke længere er nødvendig, eller når behandlingen er begrænset, hvis der er lovbestemte opbevaringskrav.

Indsamling af personlige oplysninger ved besøg på vores websted

Ved ren informationsbrug af hjemmesiden, dvs. hvis du ikke registrerer dig eller på anden måde overfører oplysninger til os, indsamler vi kun de personoplysninger, som din browser overfører til vores server. Hvis du ønsker at se vores hjemmeside, indsamler vi følgende data, som er teknisk nødvendige for, at vi kan vise dig vores hjemmeside og for at sikre dens stabilitet og sikkerhed (retsgrundlag er art. 6 stk. 1 p. 1 lit. f DSGVO):

 • IP-adresse
 • Dato og klokkeslæt for anmodningen
 • Forskel i tidszone i forhold til Greenwich Mean Time (GMT)
 • Indholdet af anmodningen (konkret side)
 • Adgangsstatus/HTTP-statuskode
 • Overført datamængde i hvert enkelt tilfælde
 • Websted, hvorfra anmodningen kommer
 • Browser
 • Operativsystem og dets grænseflade
 • Sprog og version af browsersoftwaren.

Brug af cookies

(1) Ud over de ovennævnte data lagres der cookies på din computer, når du bruger vores websted. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din harddisk i forbindelse med den browser, du bruger, og som giver den part, der sætter cookien, visse oplysninger. Cookies kan ikke udføre programmer eller overføre virus til din computer. De bruges til at gøre webstedet som helhed mere brugervenligt og effektivt.

(2) Dette websted bruger følgende typer cookies, hvis omfang og funktionalitet er forklaret nedenfor:

 • Midlertidige cookies (for denne a.)
 • Vedvarende cookies (se b.).
 1. Midlertidige cookies slettes automatisk, når du lukker browseren. Disse omfatter især session cookies. Disse gemmer et såkaldt sessions-id, hvormed forskellige anmodninger fra din browser kan tilknyttes den fælles session. Dette gør det muligt at genkende din computer, når du vender tilbage til vores websted. Sessionscookies slettes, når du logger ud eller lukker browseren.
 2. Vedvarende cookies slettes automatisk efter en foruddefineret periode, som kan variere afhængigt af cookien. Du kan til enhver tid slette cookies i sikkerhedsindstillingerne i din browser.
 3. Du kan konfigurere dine browserindstillinger efter dine præferencer og f.eks. nægte at acceptere cookies fra tredjeparter eller alle cookies. Såkaldte "tredjepartscookies" er cookies, der er blevet sat af en tredjepart og derfor ikke af det websted, du besøger i øjeblikket. Bemærk venligst, at du ved at deaktivere cookies muligvis ikke kan bruge alle funktionerne på dette websted. Vi bruger cookies til at identificere dig ved efterfølgende besøg, hvis du har en konto hos os. Ellers skal du logge ind igen ved hvert besøg.

Andre funktioner og tilbud på vores websted

(1) Ud over den rent informative brug af vores websted tilbyder vi forskellige tjenester, som du kan bruge, hvis du er interesseret. Til dette formål skal du normalt give os yderligere personoplysninger, som vi bruger til at levere den pågældende tjeneste, og for hvilke de førnævnte principper for databehandling gælder.

(2) I nogle tilfælde bruger vi eksterne tjenesteudbydere til at behandle dine data. De er nøje udvalgt og bestilt af os, er bundet af vores instruktioner og overvåges regelmæssigt.

(3) Desuden kan vi videregive dine personlige oplysninger til tredjeparter, hvis vi tilbyder kampagner, konkurrencer, kontrakter eller lignende tjenester sammen med partnere. Du får flere oplysninger om dette, når du giver dine personlige oplysninger eller nedenfor i beskrivelsen af tilbuddet.

(4) I det omfang vores tjenesteudbydere eller partnere har deres hjemsted i en stat uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), vil vi informere dig om konsekvenserne af denne omstændighed i beskrivelsen af tilbuddet.

Brug af vores webshop

(1) Hvis du ønsker at afgive en ordre i vores webshop, er det nødvendigt for indgåelsen af kontrakten, at du giver os dine personlige oplysninger, som vi har brug for til at behandle din ordre. Obligatoriske oplysninger, der er nødvendige for behandlingen af kontrakter, er markeret særskilt, mens andre oplysninger er frivillige. Vi behandler de oplysninger, du giver os, for at behandle din ordre. Til dette formål kan vi videregive dine betalingsoplysninger til vores bank. Retsgrundlaget herfor er art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra b, i DSGVO. Du kan frivilligt oprette en kundekonto, som giver os mulighed for at gemme dine data til fremtidige køb. Når du opretter en konto under "Min konto", gemmes de oplysninger, du angiver, på en måde, der kan tilbagekaldes. Du kan altid slette alle yderligere data, herunder din brugerkonto, i kundeområdet.

(2) På grund af handels- og skattelovgivningskrav er vi forpligtet til at opbevare dine adresse-, betalings- og ordreoplysninger i en periode på ti år. Vi vil dog begrænse behandlingen efter to år, dvs. at dine oplysninger kun vil blive brugt til at overholde juridiske forpligtelser.

(3) For at forhindre uautoriseret adgang for tredjeparter til dine personlige data, især finansielle data, er bestillingsprocessen krypteret ved hjælp af TLS-teknologi.

Databeskyttelsesbestemmelser ved brug af eksterne betalingstjenesteudbydere

(1) Vi tilbyder flere betalingsmetoder til brug af webshoppen og bruger forskellige betalingstjenesteudbydere. Afhængigt af hvilken betalingsmetode du vælger, vil forskellige data blive overført til den respektive betalingstjenesteudbyder. Retsgrundlaget for videregivelsen er art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra a, i DSGVO. Vi har en liste over vores udbydere af betalingstjenester nedenfor.

 1. PayPal
  Hvis du vælger at bruge PayPal som betalingsmetode, overføres dine personlige oplysninger til PayPal. Forudsætningen for at kunne bruge PayPal er, at du har åbnet en PayPal-konto. Ved brug eller åbning af en PayPal-konto skal bl.a. navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse overføres til PayPal. Retsgrundlaget for videregivelsen af dataene er artikel 6, stk. 1, litra a), i DSGVO (samtykke) og artikel 6, stk. 1, litra b), i DSGVO (behandling med henblik på opfyldelse af en kontrakt).

  Operatøren af PayPal-betalingstjenesten er:
  PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
  22-24 Boulevard Royal
  L-2449 Luxembourg
  E-mail: impressum@paypal.com

  Med PayPal-betalingsmuligheden giver du dit samtykke til, at personlige oplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse overføres til PayPal. Hvilke yderligere data, der indsamles af PayPal, kan findes i PayPals respektive privatlivspolitik. Du kan finde den under: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
 2. Klarna
  Hvis du beslutter dig for at bruge betalingsmetoden Klarna, vil dine personoplysninger blive overført til operatøren af Klarna. Retsgrundlaget for videregivelsen af dataene er artikel 6, stk. 1, litra a), i DSGVO (samtykke) og artikel 6, stk. 1, litra b), i DSGVO (behandling med henblik på opfyldelse af en kontrakt).

  Operatøren af Klarna-betalingstjenesten er::
  Klarna Bank AB (publ)
  Sveavägen 46
  111 34 Stockholm
  Sverige
  Telefon: 0046 8-120 120 00
  Fax: 0046 8-120 120 99
  Kontakt: info@klarna.de

  Klarna indsamler følgende data:
 • Navn, fødselsdato, titel, fakturerings- og leveringsadresse, e-mail-adresse, mobiltelefonnummer
 • Oplysninger om bestilte produkter
 • Oplysninger om indkomst, kreditforpligtelser og betalingsnoter
 • Oplysninger om webstedet
 • IP-adresse

  Detaljerede oplysninger om Klarna Bank AB (publ)'s privatlivspolitik kan findes på  https://www.klarna.com/de/datenschutz/

Nyhedsbrev

(1) Med dit samtykke kan du abonnere på vores nyhedsbrev, hvormed vi informerer dig om vores aktuelle interessante tilbud. De annoncerede varer og tjenesteydelser er nævnt i samtykkeerklæringen.

(2) Vi bruger den såkaldte dobbelt opt-in-procedure til at tilmelde dig vores nyhedsbrev. Det betyder, at vi efter din tilmelding sender dig en e-mail til den e-mailadresse, du har angivet, hvori vi beder dig bekræfte, at du ønsker at modtage nyhedsbrevet. Hvis du ikke bekræfter din registrering inden for 24 timer, vil dine oplysninger blive blokeret og automatisk slettet efter en måned. Desuden gemmer vi dine IP-adresser og tidspunktet for registrering og bekræftelse. Formålet med denne procedure er at kunne bevise din registrering og om nødvendigt at klarlægge et eventuelt misbrug af dine personlige oplysninger.

(3) Den eneste obligatoriske oplysning for at sende nyhedsbrevet er din e-mailadresse. Det er frivilligt at give yderligere, særskilt markerede oplysninger, som vil blive brugt til at henvende sig til dig personligt. Efter din bekræftelse gemmer vi din e-mailadresse med henblik på at sende dig nyhedsbrevet. Retsgrundlaget er art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra a, i DSGVO.

(4) Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til udsendelse af nyhedsbrevet og afmelde dig nyhedsbrevet. Du kan erklære din tilbagekaldelse ved at klikke på linket i hver nyhedsbrev e-mail, ved at sende en e-mail til datenschutz@biova.de eller ved at sende en besked til de kontaktoplysninger, der er angivet i aftrykket.

(5) Vi vil gerne gøre opmærksom på, at vi evaluerer din brugeradfærd, når vi sender nyhedsbrevet. Til denne evaluering indeholder de e-mails, der sendes, såkaldte web beacons eller sporingspixels, som er enkeltpixel-billedfiler, der gemmes på vores websted. Til evalueringerne forbinder vi de data, der er nævnt i § 3, og web-beacons med din e-mailadresse og et individuelt ID. Oplysningerne indsamles kun pseudonymt, dvs. at ID'erne ikke er knyttet til dine andre personoplysninger, og at en direkte personlig reference er udelukket. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne sporing ved at klikke på det separate link i hver e-mail eller ved at give os besked via en anden kontaktkanal. Oplysningerne gemmes, så længe du er tilmeldt nyhedsbrevet. Når du har afmeldt dig, gemmer vi dataene rent statistisk og anonymt

Børn
Vores tilbud er grundlæggende rettet mod voksne. Personer under 18 år bør ikke videregive personlige oplysninger til os uden samtykke fra deres forældre eller værge.

Den registreredes rettigheder

Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på et givet samtykke, har du ret til til enhver tid at tilbagekalde dit samtykke. Tilbagekaldelsen af samtykket påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er foretaget på grundlag af samtykket indtil tilbagekaldelsen.

Du kan til enhver tid kontakte os for at udøve din ret til tilbagekaldelse.

Ret til bekræftelse
Du har ret til at anmode om en bekræftelse fra den dataansvarlige om, hvorvidt vi behandler personoplysninger om dig. Du kan til enhver tid anmode om en bekræftelse ved at bruge kontaktoplysningerne ovenfor.

Ret til information
Hvis der behandles personoplysninger, kan du til enhver tid anmode om oplysninger om disse personoplysninger og om følgende oplysninger:

 1. formålet med behandlingen;
 2. de kategorier af personoplysninger, der behandles;
 3. de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er blevet eller vil blive videregivet til, navnlig når der er tale om modtagere i tredjelande eller internationale organisationer;
 4. hvis det er muligt, den planlagte varighed af opbevaringen af personoplysningerne eller, hvis dette ikke er muligt, kriterierne for fastlæggelse af denne varighed;
 5. eksistensen af en ret til berigtigelse eller sletning af personoplysninger om dig eller til begrænsning af den dataansvarliges behandling af personoplysninger eller en ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling;
 6. eksistensen af en ret til at klage til en tilsynsmyndighed;
 7. hvis personoplysningerne ikke er indsamlet hos den registrerede, alle tilgængelige oplysninger om oplysningernes oprindelse, hvis de ikke er indsamlet hos den registrerede;
 8. eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, i henhold til artikel 22, stk. 1 og 4, i databeskyttelsesforordningen og, i det mindste i disse tilfælde, meningsfulde oplysninger om den involverede logik og omfanget og de tilsigtede virkninger af en sådan behandling for den registrerede.

Hvis personoplysninger overføres til et tredjeland eller til en international organisation, har du ret til at blive informeret om de passende garantier i henhold til artikel 46 i GDPR i forbindelse med overførslen. Vi vil give en kopi af de personoplysninger, der er genstand for behandlingen. Vi kan opkræve et rimeligt gebyr baseret på administrative omkostninger for yderligere kopier, som du anmoder om fra den pågældende person. Hvis du fremsætter anmodningen elektronisk, skal oplysningerne leveres i et almindeligt anvendt elektronisk format, medmindre andet er angivet. Retten til at modtage en kopi i henhold til stk. 3 må ikke berøre andre personers rettigheder og frihedsrettigheder.

Ret til berigtigelse   
Du har ret til at anmode om, at vi retter eventuelle unøjagtige personoplysninger om dig uden unødig forsinkelse. Under hensyntagen til formålet med behandlingen har du ret til at anmode om at få ufuldstændige personoplysninger suppleret, herunder ved hjælp af en supplerende erklæring.

Ret til sletning ("retten til at blive glemt")
Du har ret til at anmode den dataansvarlige om at slette personoplysninger om dig uden forsinkelse, og vi er forpligtet til at slette personoplysninger uden forsinkelse, hvis en af følgende grunde gør sig gældende:

 1. Personoplysningerne er ikke længere nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet.
 2. Den registrerede trækker det samtykke, som behandlingen var baseret på, tilbage i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a), i GDPR, og der er ikke noget andet retsgrundlag for behandlingen.
 3. Den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i databeskyttelsesforordningen, og der ikke er nogen tungtvejende legitime grunde til behandlingen, eller den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 2, i databeskyttelsesforordningen.
 4. Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.
 5. Sletning af personoplysningerne er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning, som den registeransvarlige er underlagt.
 6. Personoplysningerne er blevet indsamlet i forbindelse med informationssamfundstjenester, der tilbydes i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, i den generelle forordning om databeskyttelse.

Hvis den registeransvarlige har offentliggjort personoplysningerne og er forpligtet til at slette dem i henhold til stk. 1, træffer den registeransvarlige rimelige foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og omkostningerne ved gennemførelsen, for at informere registeransvarlige, der behandler personoplysningerne, om, at en registreret har anmodet om, at de sletter alle links til eller kopier eller kopieringer af disse personoplysninger.

Retten til sletning ("retten til at blive glemt") eksisterer ikke, så længe behandlingen er nødvendig:

 • at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed;
 • til opfyldelse af en retlig forpligtelse, som kræver behandling i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning, som den dataansvarlige er underlagt, eller til udførelse af en opgave i almenhedens interesse eller som led i udøvelsen af offentlig myndighed, som den dataansvarlige har fået overdraget;
 • af hensyn til offentlige interesser på folkesundhedsområdet i henhold til artikel 9, stk. 2, litra h) og i), og artikel 9, stk. 3, i databeskyttelsesforordningen;;
 • til arkivformål i offentlighedens interesse, videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål i henhold til artikel 89, stk. 1, i den generelle forordning om databeskyttelse, hvis den i stk. 1 omhandlede rettighed sandsynligvis vil gøre det umuligt eller alvorligt skade opfyldelsen af formålene med en sådan behandling, eller
 • til påberåbelse, udøvelse eller forsvar af retskrav.n.

De lovbestemte frister er som regel ti år. Opbevaringsforpligtelserne kan være et resultat af et kontraktligt forhold såvel som af lovbestemmelser. Oplysningerne kan slettes efter udløbet af disse perioder, hvis de ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet med brugen (f.eks. for at behandle kontrakten).

Ret til at begrænse behandlingen

Du har ret til at anmode os om at begrænse behandlingen af dine personlige oplysninger, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

 1. den registrerede person anfægter nøjagtigheden af personoplysningerne i en periode, der giver den registeransvarlige mulighed for at kontrollere nøjagtigheden af personoplysningerne,
 2. behandlingen er ulovlig, og den registrerede nægter sletning af personoplysningerne og anmoder i stedet om begrænsning af brugen af personoplysningerne;
 3. den dataansvarlige ikke længere har brug for personoplysningerne til formålet med behandlingen, men den registrerede har brug for dem til at fastlægge, udøve eller forsvare retskrav, eller
 4. den registrerede har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, så længe det endnu ikke er blevet fastslået, om den dataansvarliges legitime grunde har forrang for den registreredes.

Når behandlingen er blevet begrænset i overensstemmelse med ovenstående betingelser, må sådanne personoplysninger, bortset fra opbevaring, kun behandles med den registreredes samtykke eller med henblik på fastsættelse, udøvelse eller forsvar af retskrav eller til beskyttelse af en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til Unionens eller en medlemsstats væsentlige samfundsinteresser.

For at udøve retten til at begrænse behandlingen kan den registrerede til enhver tid kontakte os ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er angivet ovenfor.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage de personoplysninger om dig, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne blev givet til, under forudsætning af at:

 1. behandlingen er baseret på samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a), eller på en kontrakt i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR, og
 2. behandlingen foretages ved hjælp af automatiserede procedurer.

Når du udøver retten til dataportabilitet i henhold til stk. 1, har du ret til at få personoplysningerne overført direkte fra en dataansvarlig til en anden dataansvarlig, hvis dette er teknisk muligt. Udøvelsen af retten til dataportabilitet berører ikke retten til sletning ("retten til at blive glemt"). Denne ret gælder ikke for behandling, der er nødvendig for udførelsen af en opgave, der udføres i offentlighedens interesse eller som led i udøvelsen af offentlig myndighed, der er tillagt den dataansvarlige..

Ret til at gøre indsigelse
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse af grunde, der vedrører din særlige situation, mod behandling af personoplysninger om dig, der udføres på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), i DSGVO; dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser. Den dataansvarlige må ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre den kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som vejer tungere end den registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller til at fastlægge, udøve eller forsvare retskrav.

Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om dig med henblik på en sådan markedsføring; dette gælder også for profilering, for så vidt som den er relateret til en sådan direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandling til direkte markedsføringsformål, vil personoplysningerne ikke længere blive behandlet til disse formål.

I forbindelse med brugen af informationssamfundets tjenester kan du uanset direktiv 2002/58/EF udøve din ret til at gøre indsigelse ved hjælp af automatiserede procedurer ved hjælp af tekniske specifikationer.

Du har ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om dig, der foretages til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i henhold til artikel 89, stk. 1, medmindre behandlingen er nødvendig for udførelsen af en opgave af almen interesse.

Du kan til enhver tid udøve din ret til at gøre indsigelse ved at kontakte den pågældende ansvarlige person.

Automatiserede afgørelser i individuelle tilfælde, herunder profilering

Du har ret til ikke at blive underlagt en afgørelse, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering, og som har retsvirkninger for dig eller på lignende måde påvirker dig væsentligt. Dette gælder ikke, hvis afgørelsen:

 1. er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem den registrerede og den dataansvarlige,
 2. er tilladt i henhold til EU-lovgivning eller medlemsstaternes lovgivning, som den registeransvarlige er underlagt, og at denne lovgivning indeholder passende foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder og legitime interesser, eller
 3. finder sted med udtrykkeligt samtykke fra den registrerede.

Den dataansvarlige skal træffe rimelige foranstaltninger for at beskytte den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser, hvilket som minimum omfatter retten til at få en person til at gribe ind fra den dataansvarliges side, til at give udtryk for sit synspunkt og til at anfægte afgørelsen.

Den registrerede kan til enhver tid udøve denne ret ved at kontakte den pågældende dataansvarlige.

Ret til at klage til en tilsynsmyndighed
De har også ret til, uden at det berører andre administrative eller retslige retsmidler, at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor de er bosat, hvor de arbejder eller hvor den påståede overtrædelse finder sted, hvis den registrerede mener, at behandlingen af personoplysninger om dem er i strid med denne forordning.

Ret til en effektiv domstolsprøvelse
Uden at det berører ethvert administrativt eller udenretsligt retsmiddel, herunder retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed i henhold til artikel 77 i GDPR, har de ret til et effektivt retsmiddel, hvis de mener, at deres rettigheder i henhold til denne forordning er blevet krænket som følge af behandling af deres personoplysninger, der ikke er i overensstemmelse med denne forordning.

Gennemsigtighed og oplysningsforpligtelser
Gennemsigtighed er et af de væsentlige principper i databeskyttelseslovgivningen. Dette kan kun sikres, hvis de berørte personer er og vil blive tilstrækkeligt informeret.

Alle, hvis data indsamles, behandles eller opbevares, har ret til at få dette at vide.

Pligt til at give oplysninger i forbindelse med indsamling af data

 • Den ansvarlige persons identitet
 • Kontaktoplysninger for den databeskyttelsesansvarlige
 • Behandlingsformål og retsgrundlag
 • Legitim interesse
 • Modtager
 • Fremsendelse til tredjelande
 • Oplagringens varighed
 • De registreredes rettigheder
 • Tilbagekaldelse af samtykke
 • Ret til at klage til tilsynsmyndigheden
 • Forpligtelse til at give personoplysninger
 • Automatiseret beslutningstagning og profilering

Alle de oplysninger, vi modtager fra dig, hjælper os med at forbedre vores service og gøre den kundevenlig og individuel for dig. De data, du giver os, og de automatisk genererede data bruges til at udforme tilbud, der er skræddersyet til dig og dine interesser.

Brug af Google Analytics

(1) Dette websted bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste, der leveres af Google, Inc. ("Google"). Google Analytics bruger "cookies", som er tekstfiler, der placeres på din computer, til at hjælpe webstedet med at analysere, hvordan brugerne bruger webstedet. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af dette websted, overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Hvis IP-anonymisering er aktiveret på dette websted, vil din IP-adresse dog blive afkortet af Google inden for EU's medlemsstater eller i andre kontraherende stater til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde vil den fulde IP-adresse blive overført til en Google-server i USA og forkortet der. På vegne af operatøren af dette websted vil Google bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og levere andre tjenester vedrørende webstedsaktivitet og internetbrug til webstedsoperatøren..

(2) Den IP-adresse, der overføres af din browser som en del af Google Analytics, vil ikke blive slået sammen med andre Google-data.

(3) Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser, men vær opmærksom på, at hvis du gør dette, kan du muligvis ikke bruge alle funktionerne på dette websted. Du kan også forhindre, at Google indsamler data genereret af cookien og relateret til din brug af hjemmesiden (herunder din IP-adresse) og at Google behandler disse data ved at downloade og installere det browser-plugin, der er tilgængeligt på følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Dette websted bruger Google Analytics med udvidelsen "_anonymizeIp()". Det betyder, at IP-adresser behandles i forkortet form, hvilket betyder, at personlige referencer kan udelukkes. Hvis de data, der indsamles om dig, vedrører en person, udelukkes dette straks, og personoplysningerne slettes straks.

(5) Vi bruger Google Analytics til at analysere og regelmæssigt forbedre brugen af vores websted. De indsamlede statistikker gør det muligt for os at forbedre vores tilbud og gøre det mere interessant for dig som bruger. I de undtagelsestilfælde, hvor personoplysninger overføres til USA, har Google tilsluttet sig EU-USA Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Retsgrundlaget for brugen af Google Analytics er art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f, i DSGVO.

(6) Oplysninger om tredjepartsleverandør: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Fax: +353 (1) 436 1001. Brugervilkår:

https://www.google.com/analytics/terms/de.html, Oversigt over databeskyttelse:
https://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, samt privatlivspolitikken:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(7) Dette websted bruger også Google Analytics til en analyse af besøgsstrømmene på tværs af enhederne, hvilket sker via et bruger-id. Du kan deaktivere analysen af din brug på tværs af enhederne på din kundekonto under "Mine data", "Personlige data".

Brug af Facebook-plugins (Like-knappen)

Plugins fra det sociale netværk Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA) er integreret på vores sider. Du kan genkende Facebook-plugins ved at se Facebook-logoet eller "Synes godt om"-knappen på vores websted. Du kan finde en oversigt over Facebook-plugins her: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Når du besøger vores sider, oprettes der en direkte forbindelse mellem din browser og Facebook-serveren via plugin'et. Facebook modtager derved oplysninger om, at du har besøgt vores websted med din IP-adresse. Hvis du klikker på Facebook-knappen "Synes godt om", mens du er logget ind på din Facebook-konto, kan du linke indholdet af vores sider til din Facebook-profil. Dette gør det muligt for Facebook at knytte besøget på vores sider til din brugerkonto. Vi vil gerne påpege, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overførte data eller Facebooks brug af dem. Du kan finde yderligere oplysninger om dette i Facebooks databeskyttelseserklæring på http://de-de.facebook.com/policy.php

Hvis du ikke ønsker, at Facebook skal kunne henføre dit besøg på vores sider til din Facebook-brugerkonto, skal du logge ud af din Facebook-brugerkonto.

Set