Generelle betingelser og vilkår

Stand: 06.12.2021
Generelle vilkår og betingelser for virksomheden:

Biova GmbH
Waldstraße 2
72218 Wildberg
Tyskland

Administrerende direktører: Raphael Deckert, Martin Vonmetz
Fuldmægtig: Sebastian Deckert, Sylvia Haas

Momsregistreringsnummer i henhold til § 27 a i lov om omsætningsafgift: DE292460697

§1 Betingelsernes gyldighed
Vores leverancer og tjenesteydelser leveres udelukkende på grundlag af disse betingelser og kun til erhvervsdrivende i henhold til §§ 1 ff HGB (tysk handelslov). Afvigende vilkår og betingelser fra aftalepartneren (i det følgende benævnt partner) er ikke gyldige, selv om de er underskrevet af os. Alle tilbud, leverancer og andre tjenester leveres i overensstemmelse med de generelle forretningsbetingelser, der er gældende på den dag, hvor tjenesten leveres. Vores generelle vilkår og betingelser accepteres automatisk af handelsagenter / handelsrejsende / partnere / leverandører / kunder osv., når de træder ind i vores lokaler (butik, kontor, lager osv.). Egne generelle forretningsbetingelser fra kontrakter med handelsagenter / handelsrejsende / partnere / leverandører og kunder, som er i modstrid med vores, kan og vil ikke blive anerkendt.

§2 Tilbud og indgåelse af kontrakt
Vores tilbud kan ændres og er uforpligtende. Partnerens bestilling eller afgivelse af en ordre udgør en kontraktansøgning til os i henhold til §§ 145ff BGB (tysk borgerlig lovbog), som partneren er bundet af. En kontrakt indgås kun ved en skriftlig bekræftelse eller ved levering af en tjenesteydelse. Bestillinger skal normalt afgives via Biova Webshop, fax, e-mail eller telefon. Ved telefoniske ordrer og tilbud, der afgives pr. telefon, bærer partneren risikoen for misforståelser / overførselsfejl, for så vidt disse ikke skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra vores side. Hvis enkelte bestillingsposter ikke kan leveres på grund af manglende levering fra vores leverandører, anses købsaftalen for ikke at være indgået med hensyn til disse poster, for så vidt som vi ikke er ansvarlige for den manglende levering. I alle andre henseender forbliver kontrakten uændret, for så vidt dette ikke beviseligt strider mod partnerens interesser. Vi påtager os udtrykkeligt ikke nogen risiko i forbindelse med indkøb. 

§3 Priser
De listepriser i euro plus den respektive lovpligtige moms (undtagelse: eksport og EU-forsendelser), der er angivet i vores salgsdokumenter og i online-shoppen, er gældende. Hvis produkt- eller prisoplysningerne utilsigtet skulle være forkerte, forbeholder vi os retten til at rette dem. Alle prisangivelser mister deres gyldighed ved hver ny udgave af prislisterne eller ved revision af priserne i webshoppen. Partneren er forpligtet til selvstændigt at orientere sig om de aktuelle forhold. Med henblik herpå kan partneren kontakte os skriftligt, pr. e-mail eller telefonisk eller indhente oplysninger direkte i onlineshoppen, som normalt revideres samtidig med, at nye prislister og betingelser udgives. I tilfælde af afvigelser gælder de skriftlige salgsdokumenter, som partneren til enhver tid kan anmode om. Vores priser er ab lager, eksklusive fragt, porto, emballage og forsikring. I tilfælde af en væsentlig ændring i løn-, materiale-, energi- og transportomkostningerne er vi berettiget til at foretage en passende tilpasning af priserne. For specialfremstillede produkter forbeholder vi os retten til at lægge mindst 20 % til prisen. Specialfremstillede produkter skal også bekræftes skriftligt og er udelukket fra returnering (undtagelse: defekte varer). I tilfælde af alvorlige afvigelser i dimensionerne bedes du give et overslag over omkostningerne.

§4 Betaling
Betalinger skal foretages med 2 % rabat på forskud (obligatorisk), mod kontant betaling ved levering eller ved bankopkrævning (2 % rabat) (indenlandsk). Der tilbydes alternative betalingsmetoder i butikken, SEPA-betaling med 3 % rabat, Paypal (uden fradrag), kreditkort og kryptovalutaer. Betalinger fra udenlandske kunder foretages ved kontant efterkrav, forudbetaling eller SEPA-betaling. Der kan ikke foretages levering på åben konto. I tilfælde af en tilbageførsel af en direkte debitering opkræver vi et behandlingsgebyr på 15 EUR pr. debiteringsforsøg. Vi forbeholder os ret til at udelukke visse betalingsmetoder i individuelle tilfælde. Specialproduktioner kun mod forudbetaling, 50 % ved ordreafgivelse, 50 % ved leveringsmeddelelse fra os. Hvis vi leverer en delvist mangelfuld vare, skal partneren betale for den del, der ikke er mangelfri, medmindre den delvise levering beviseligt ikke har nogen interesse for ham. Hvis vores betalingsbetingelser ikke overholdes, eller hvis der er tegn på, at partnerens kreditværdighed er nedsat, forfalder vores krav straks til betaling, uanset de oprindeligt aftalte forfaldsdatoer. Desuden har vi i dette tilfælde ret til at nægte at levere de ydelser, der endnu ikke er udført, indtil partneren yder en ydelse eller stiller sikkerhed. Desuden kan vi kræve tilbagelevering af de leverede varer under ejendomsforbehold eller på anden måde disponere over dem, uden at dette krav udgør en ophævelse af kontrakten, og gøre krav på erstatning gældende. Desuden har vi ret til helt eller delvist at træde tilbage fra alle igangværende kontrakter efter eget skøn og uden at fastsætte en frist. Partnerens modregning er kun tilladt i det omfang, det drejer sig om ubestridte eller retligt fastslåede krav mod os.  

§5 Enkelt og udvidet ejendomsforbehold
Der er enighed om følgende enkle og udvidede ejendomsforbehold.
1. leveringsgenstandene (forbeholdsvarer) forbliver leverandørens ejendom, indtil alle krav, som leverandøren har ret til mod køberen i forbindelse med forretningsforbindelsen, er opfyldt. Hvis værdien af alle de sikkerhedsrettigheder, som leverandøren har ret til, overstiger værdien af alle sikrede fordringer med mere end 20 %, skal leverandøren frigive en tilsvarende del af sikkerhedsrettighederne på købers anmodning; leverandøren har ret til at vælge mellem forskellige sikkerhedsrettigheder ved frigivelsen af sikkerhedsrettighederne.
2. I den periode, hvor ejendomsforbeholdet gælder, må køberen ikke pantsætte eller anvende de tilbageholdte varer som sikkerhed, og videresalg er kun tilladt til videreforhandlere i forbindelse med deres normale forretningsaktiviteter og kun på betingelse af, at videreforhandleren modtager betaling fra sin kunde eller gør overdragelsen af ejendomsretten til kunden betinget af, at kunden opfylder sin forpligtelse til at foretage betaling.
3. Hvis kunden videresælger varer under ejendomsforbeholdet, overdrager han hermed til sikkerhed sine fremtidige krav mod sine kunder, der opstår i forbindelse med videresalget, til leverandøren med alle tilknyttede rettigheder - herunder også en eventuel saldofordring - uden at der kræves nogen yderligere særlig erklæring. Hvis de forbeholdte varer videresælges sammen med andre varer, uden at der er aftalt en individuel pris for de forbeholdte varer, skal køberen overdrage leverandøren den del af den samlede prisfordring, der svarer til den pris for de forbeholdte varer, som leverandøren har faktureret, til leverandøren.

4.a) Køber har ret til at forarbejde de tilbageholdte varer eller til at blande eller kombinere dem med andre varer. Behandlingen foretages for leverandøren. Køberen skal opbevare den nye vare, der er blevet til, for leverandøren med den fornødne omhu som en forsigtig forretningsmand. Den nye vare anses for at være en vare, der er omfattet af ejendomsforbeholdet.
4.b) Leverandøren og køberen er allerede nu enige om, at i tilfælde af sammenlægning eller blanding med andre varer, der ikke tilhører leverandøren, har leverandøren under alle omstændigheder ret til ejendomsretten til den nye vare med den andel, der følger af forholdet mellem værdien af den sammenlagte eller blandede forbeholdte vare og værdien af de andre varer på tidspunktet for sammenlægningen eller blandingen. I dette omfang anses den nye vare for at være en vare, der er omfattet af ejendomsforbeholdet.
4.c) Bestemmelsen om overdragelse af fordringer under nr. 3 gælder også for den nye post. Illustrationen gælder dog kun op til det beløb, der svarer til værdien af de forarbejdede, kombinerede eller blandede forbeholdte varer, som leverandøren har faktureret.
4.d) Hvis køberen sammenføjer Forbeholdsgodset med fast ejendom eller løsøre, overdrager han også til Leverandøren, uden at der kræves yderligere særlig erklæring, sin fordring, som han har ret til som vederlag for sammenføjningen, med alle accessoriske rettigheder som sikkerhed for et beløb svarende til forholdet mellem værdien af det sammenføjede Forbeholdsgods og de andre sammenføjede varer på sammenføjningstidspunktet.
5. Indtil tilbagekaldelsen tilbagekaldes, er kunden bemyndiget til at inddrive de overdragne fordringer fra videresalget. Leverandøren er berettiget til at tilbagekalde køberens inkassovillighed, hvis der foreligger en gyldig grund, navnlig ved betalingsmisligholdelse, betalingsstandsning, indledning af en insolvensbehandling, protest af en veksel eller begrundede tegn på overdreven gældsætning eller overhængende insolvens hos køberen. Leverandøren kan desuden efter forudgående varsel og under overholdelse af en rimelig frist offentliggøre sikkerhedsoverdragelsen, realisere den overdragne fordring og kræve, at køberen offentliggør sikkerhedsoverdragelsen over for kunden.
6. I tilfælde af beslaglæggelse, konfiskation eller anden disposition eller indgriben fra tredjemands side skal kunden straks underrette leverandøren herom. Hvis en berettiget interesse er dokumenteret, skal køberen straks give leverandøren de oplysninger, der er nødvendige for at gøre sine rettigheder gældende over for kunden, og udlevere de nødvendige dokumenter.
7. I tilfælde af købers misligholdelse af sine forpligtelser, navnlig i tilfælde af misligholdelse af betalingen, er leverandøren berettiget til at hæve aftalen ud over tilbagetagelse af de tilbageholdte varer også efter mislykket udløb af en rimelig frist, der er fastsat for køberens opfyldelse; de lovbestemte bestemmelser om, at det er unødvendigt at fastsætte en frist, forbliver uberørt. Kunden er forpligtet til at tilbagelevere varerne. Leverandørens tilbagetagelse eller påberåbelse af ejendomsforbeholdet eller beslaglæggelse af de forbeholdte varer udgør ikke en ophævelse af kontrakten, medmindre leverandøren udtrykkeligt har erklæret dette.

§6 Levering
Leveringsfristerne anses kun for at være aftalt tilnærmelsesvis og anses for overholdt, hvis varerne har forladt vores lager inden fristens udløb eller er blevet meddelt, at de er klar til afsendelse. I tilfælde af for tidlig levering er dette tidspunkt afgørende og ikke det oprindeligt aftalte tidspunkt. Delvise leverancer og delydelser er tilladt, i det omfang det er sædvanligt i branchen, og de faktureres særskilt (forvaltning af restancer). De er undtagelsesvis ikke tilladt, hvis en delvis opfyldelse ikke er af interesse for partneren, eller hvis der er indgået en tilsvarende aftale med os. Både ikke-bindende og bindende aftaler om leveringstid skal være skriftlige. For en fast handelstransaktion i henhold til § 376 i den tyske handelslov (HGB) er det ikke tilstrækkeligt, at der er aftalt et kalenderbestemt leveringstidspunkt. Der kræves derimod en erklæring fra partneren på tidspunktet for aftalens indgåelse om, at han forbeholder sig ret til at træde tilbage fra aftalen uden at fastsætte en yderligere frist, hvis leveringsfristen overskrides. Hvis en bindende aftalt leveringsfrist ikke overholdes af os, kan partneren gøre yderligere rettigheder gældende efter misligholdelse, en advarsel og fastsættelse af en rimelig frist. Hvis partneren har forbeholdt sig ret til at træde tilbage ved kontraktens indgåelse i tilfælde af manglende overholdelse af den bindende aftalte leveringsdato, er det ikke nødvendigt at fastsætte en frist. I dette tilfælde er det udelukket at gøre erstatningskrav gældende, medmindre vi kan beskyldes for grov uagtsomhed eller forsæt, medmindre vi kan beskyldes for grov uagtsomhed eller forsæt. Leveringsfristen forlænges i passende omfang i tilfælde af force majeure og begivenheder, som gør leveringen betydeligt vanskeligere eller umulig (f.eks. offentlige indgreb, arbejdskonflikter, optøjer, driftsforstyrrelser, strejker, forsinket levering fra leverandøren i det foregående led), og som vi ikke har kunnet afværge trods rimelig omhu under hensyntagen til omstændighederne i det konkrete tilfælde. Vi vil bestræbe os på at informere partneren om sådanne hindringer uden forsinkelse. Det samme gælder, hvis de ovennævnte hindringer opstår under forsinkelsen. I tilfælde af skade forårsaget af forsinkelse fra vores partners side er vi i tilfælde af forsinkelse af leveringen, som ikke skyldes forsæt eller grov uagtsomhed, ansvarlige for maksimalt 3 % for hver fulde uge af forsinkelsen, men i alt højst 15 % af værdien af den købsgenstand, som ikke kan leveres rettidigt som følge af forsinkelsen.

§6.1 Vederlag
Hvis kunden ikke accepterer en købt vare eller tjenesteydelse, og der ikke kan påvises grov uagtsomhed fra vores side som årsag til den manglende accept, er kunden forpligtet til at betale en erstatning på 30 % af det oprindelige nettofakturabeløb som følge af den manglende accept af varen eller tjenesteydelsen, medmindre vi beviser en faktisk højere skade, eller kunden beviser, at der slet ikke er opstået nogen skade eller i givet fald en værdiforringelse, eller at den er væsentligt lavere end den faste sats.

§7 Risikoovertagelse
Hvis varerne afsendes på partnerens anmodning, overgår risikoen for hændeligt tab eller hændelig forringelse af varerne til partneren, når varerne afsendes, senest når de forlader lageret. Dette gælder uanset, om varerne sendes fra opfyldelsesstedet, eller hvem der bærer fragtomkostningerne. Vi forbeholder os retten til at vælge forsendelsesrute og den person, der er udpeget til at udføre forsendelsen. Hvis transporten foretages af os, bærer partneren også risikoen for transporten - medmindre andet er skriftligt aftalt. Hvis forsendelsen forsinkes på anmodning af partneren, bærer denne risikoen for beskadigelse eller tab af varerne fra det tidspunkt, hvor vi meddeler, at vi er klar til at sende dem. De lageromkostninger, som vi påføres som følge af forsinkelsen, faktureres med 1 % af fakturabeløbet pr. uge eller del heraf. Det samme gælder i tilfælde af manglende accept fra partnerens side. Hvis vi har overtaget transportrisikoen, skal partneren straks undersøge varen for skader, der skal også straks indgives en skriftlig reklamation til os, og skaden skal dokumenteres ved en tilsvarende skadesanmeldelse til speditøren. Vi forbeholder os retten til at lade varerne inspicere af vores medarbejdere/repræsentanter.

§8 Fortrækning fra kontrakten på grund af umulighed og misligholdelse
Hvis partneren trækker sig tilbage på grund af en forsinkelse, der udelukkende skyldes simpel uagtsomhed fra vores side, har han ikke ret til erstatning. I tilfælde af permanent manglende levering fra vores leverandørers side kan begge parter hæve hele kontrakten. Vi er endvidere berettiget til at hæve aftalen, hvis kunden ikke er kreditværdig, hvis han disponerer over varer, der er omfattet af vores ejendomsforbehold, ved overdragelse af ejendomsretten som sikkerhed eller pant, eller hvis han ikke behandler varerne korrekt, hvis opfyldelsen bliver umulig eller urimeligt vanskelig for os, uden at vi kan øve indflydelse, og uden at vi har gjort noget forkert, eller hvis kunden væsentligt misligholder sine kontraktlige forpligtelser. I modsat fald afgøres den gensidige fortrydelsesret i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser.

§9 Garanti/mangler
Vores partner er forpligtet til at opfylde sine kontrol- og reklamationsforpligtelser i henhold til § 377 i den tyske handelslov (HGB). Åbenlyse mangler skal straks, dog senest 14 dage efter modtagelsen af varen, skriftligt anmeldes til os, skjulte mangler straks efter, at de er blevet opdaget. I modsat fald anses varerne for at være godkendt. Brugsbetingede overfladeforandringer samt afvigelser i farve, form, vægt og størrelse kan ikke undgås ved naturprodukter og udgør ikke en mangel. Krav for mangler ved nyproducerede varer forældes 12 måneder efter levering af de varer, som vi har leveret til partneren; for brugte varer er der ikke noget krav på garanti. Vores samtykke skal indhentes, før de defekte varer returneres. Returforsendelsen skal være fragtfri og skal angive følgesedlen eller fakturanummeret; hvis returforsendelsen er berettiget, vil de sædvanlige fragtomkostninger blive krediteret. Hvis varerne var defekte på tidspunktet for risikoens overgang, skal vi efter eget valg enten reparere defekten eller levere erstatningsvarer, forudsat at defekten meddeles rettidigt. Hvis den efterfølgende opfyldelse ikke lykkes, kan partneren træde tilbage fra kontrakten eller nedsætte vederlaget. Partnerens erstatningskrav berøres ikke heraf. Partneren kan ikke kræve erstatning for forgæves udgifter og tabt fortjeneste. Der kan ikke gøres krav på mangler ved kun ubetydelig afvigelse fra den aftalte kvalitet, ubetydelig forringelse af brugbarheden og naturlig slitage. Hvis partneren eller tredjemand udfører uhensigtsmæssige ændringer og arbejder, kan der heller ikke gøres krav gældende for mangler i forbindelse med disse og de deraf følgende konsekvenser. Partneren har kun ret til regres mod os, hvis han ikke har indgået aftaler med sin kunde, der går ud over de lovbestemte bestemmelser. Vi er kun ansvarlige for skader som følge af en mangelfuld genstand, hvis dette kan tilskrives en mindst groft uagtsom pligtforsømmelse fra vores side, fra vores lovlige repræsentanter eller fra vores stedfortrædere. Det samme gælder for nyttesløse udgifter. Ovenstående begrænsning gælder udtrykkeligt ikke, hvis den skyldige pligtforsømmelse fra vores side, fra vores lovlige repræsentanter eller fra vores stedfortrædere medfører erstatningsansvar for skader på liv, legeme eller helbred. Partneren skal bevise årsagen til skaden og dens størrelse. I modsat fald afgøres garantien i overensstemmelse med de gældende lovbestemmelser..

§10 Ret til at trække sig tilbage fra forretningspartnere i henhold til den tyske borgerlige lovbog (BGB)
Vi giver os selv 14 dages fortrydelsesret for alle kontrakter, der er indgået i vores lokaler med vores forretningspartnere (handelsagenter / handelsrejsende / leverandører / partnere). På de samme betingelser i henhold til § 355 BGB.

§11 Ansvarsfraskrivelse
I øvrigt er vores ansvar samt vores lovlige repræsentanters og stedfortræderes ansvar begrænset til forsæt og grov uagtsomhed; denne begrænsning gælder udtrykkeligt ikke for så vidt angår erstatningsansvar for skader på liv, legeme eller helbred.

§12 Opbevaring af data / databeskyttelse
De data, der er nødvendige i forbindelse med forretningen, behandles og opbevares elektronisk. Personoplysninger behandles fortroligt og videregives ikke til tredjeparter.

Samtykke til indsamling og behandling af data af Biova GmbH
På grund af den nye DSGVO (databeskyttelsesforordning) skal vi fra den 25.05.2018 indhente samtykke for at kunne bruge dine data til behandling af alle ordrer/forespørgsler. Vi behandler dine data med stor omhu og bruger dem kun til ordrebehandling. Jeg takker på dette tidspunkt for din forståelse og for dit samtykke. Hvis du kontakter os og opretter forespørgsler, accepterer du automatisk vores databeskyttelsesbetingelser. Det er den eneste måde, hvorpå vi kan give dig de ønskede oplysninger uden problemer. Dette samtykke er obligatorisk, så vi kan fortsætte med at betjene dig som kunde uden problemer.

Følgende personoplysninger indsamles og behandles i forbindelse med vores service:

  • Virksomhedens navn
  • Oplysninger om kontaktperson: Navn, fornavn
  • Oplysninger, der er relevante i henhold til skattelovgivningen (f.eks. momsregistreringsnummer)
  • Adresse
  • Telefonnummer / faxnummer
  • E-mailadresse
  • Bankoplysninger

Disse data gemmes på Biova GmbH's server og kan kun ses af autoriserede personer. Vi forsikrer hermed, at den af os gennemførte EDP er baseret på gældende lovgivning og er nødvendig for indgåelsen af kontraktforholdet. Desuden kræver den brugerens samtykke til enhver yderligere dataindsamling - ud over den rene forretningstransaktion.

Brugerrettigheder
Undertegnede har ret til til enhver tid at tilbagekalde dette samtykke uden at angive en begrundelse. Desuden kan de indsamlede data om nødvendigt rettes, slettes eller indsamlingen af dem begrænses. På anmodning kan du få detaljerede oplysninger om omfanget af de data, vi har indsamlet, på nedenstående adresse. Der kan også anmodes om overførsel af data, hvis undertegnede ønsker at få sine data overført til en tredjepart.

Konsekvenser af manglende undertegnelse
Undertegnede har ret til ikke at acceptere denne samtykkeerklæring - men da vores tjeneste er afhængig af indsamling og behandling af navngivne data, vil manglende underskrift udelukke brugen af tjenesten.

Kontakt
Klager, anmodninger om oplysninger og andre spørgsmål skal rettes til følgende kontor:

Biova GmbH
Waldstraße 2
72218 Wildberg
Tyskland


Yderligere oplysninger om databeskyttelse og regler hos Biova GmbH kan findes på internettet på følgende adresse  
https://www.biova.de/datenschutz


§13 Diverse
I tilfælde af uautoriseret returnering af varer kan vi nægte at tage imod dem eller opkræve et fast behandlings-/opbevaringsgebyr på 15 % af varens værdi (min. 5,20 euro). Modtagelse af ufrie forsendelser skal principielt afvises. Vi forbeholder os ret til prisændringer, tekniske ændringer, afvigelser i farve, form, vægt og størrelse samt detaljerede ændringer af produktbeskrivelser og billeder i vores salgsdokumenter og i webshoppen. Der kan ikke tages ansvar for tryk- og skrivefejl. Partneren er forpligtet til at underrette os om alle vigtige ændringer vedrørende sin virksomhed, f.eks. virksomhedens navn, selskabsform, ejer, bemyndigede repræsentanter og adresse. Desuden forpligter partneren sig til at underrette os i tilfælde af en alvorlig forværring af hans virksomheds økonomiske situation og til at frigøre os fra enhver leveringsforpligtelse..

§14 Opfyldelsessted/jurisdiktion
Opfyldelsesstedet for alle forpligtelser, der følger af kontraktforholdet, er vores hjemsted. Kompetenceområdet for alle retstvister, der opstår i forbindelse med kontraktforholdet og dets oprindelse og effektivitet, fastlægges af vores hjemsted eller efter vores skøn af partnerens hjemsted. Disse betingelser og alle retsforhold mellem parterne er underlagt lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland med udelukkelse af FN's konvention om internationale købsaftaler om varer.

§15 Afsluttende bestemmelser
Ændringer og tilføjelser til disse bestemmelser skal ske skriftligt. Hvis enkelte bestemmelser i denne kontrakt skulle være/blive uvirksomme eller indeholde et smuthul, berøres de øvrige bestemmelser ikke heraf. Parterne forpligter sig til at erstatte den ugyldige bestemmelse med en lovlig bestemmelse, der kommer så tæt som muligt på det økonomiske formål med den ugyldige bestemmelse.

Set