Általános feltételek

Állapot: 06.12.2021
A társaság általános szerződési feltételei:

Biova GmbH
Waldstraße 2
D-72218 Wildberg

Ügyvezető igazgató: Raphael Deckert, Martin Vonmetz
Aláírásra jogosult: Sebastian Deckert, Sylvia Haas

Az általános forgalmi adóról szóló törvény 27a. §-a szerinti adóazonosító szám: DE292460697.

§1 A feltételek érvényessége

Szállításaink és szolgáltatásaink kizárólag a jelen feltételek alapján és kizárólag a HGB (német kereskedelmi törvénykönyv) §§1 ff. szerinti kereskedők részére történnek. A szerződéses partner (a továbbiakban: partner) ettől eltérő feltételei nem érvényesek, még akkor sem, ha azokat mi aláírtuk. Minden ajánlat, szállítás és egyéb szolgáltatás a teljesítés napján érvényes Általános Szerződési Feltételek szerint történik. Általános Szerződési Feltételeinket a kereskedelmi ügynökök / utazó ügynökök / partnerek / beszállítók / ügyfelek stb. automatikusan elismerik, amikor belépnek telephelyünkre (üzlet, iroda, raktár stb.). A kereskedelmi ügynökök / kereskedelmi utazók / partnerek / beszállítók és ügyfelek szerződéseiből származó, a miénkkel ellentétes saját ÁSZF-eket nem lehet és nem is fogjuk elismerni.

§2 Ajánlat és szerződéskötés

Ajánlataink változhatnak és nem kötelező érvényűek. A Partner megrendelése vagy a megrendelés leadása a BGB 145ff §§-ai szerint szerződéskötési kérelemnek minősül, amelyhez a Partner kötve van. A szerződés csak az írásbeli visszaigazolással vagy a szolgáltatás teljesítésével jön létre. A megrendeléseket főszabály szerint a Biova Webshopon keresztül, faxon, e-mailben vagy telefonon kell leadni. Telefonos megrendelések és telefonos ajánlatok esetén a félreértések/átviteli hibák kockázatát a partner viseli, kivéve, ha ezek szándékosságra vagy súlyos gondatlanságra vezethetők vissza részünkről. Ha egyes megrendelt tételek nem szállíthatók ki, mert beszállítóink nem szállítják ki őket, az adásvételi szerződés e tételek tekintetében nem jön létre, kivéve, ha a szállítás elmaradásáért mi vagyunk a felelősek. Ellenkező esetben a szerződés változatlanul érvényben marad, kivéve, ha ez bizonyíthatóan ellentétes a partner érdekeivel. Kifejezetten nem vállalunk semmilyen beszerzési kockázatot.

§3 Árak

Az értékesítési dokumentumainkban és az online áruházban euróban megadott listaárak és a mindenkori törvényes hozzáadottérték-adó (kivétel: export és EK-szállítások) az irányadóak. Ha a termék- vagy áradatok véletlenül tévesek, fenntartjuk a jogot a helyesbítésre. Minden áradat érvényét veszti az árlisták minden egyes új kiadásával vagy az online áruházban szereplő árak felülvizsgálatával. A partner köteles önállóan tájékozódni az aktuális feltételekről. Ehhez a partner írásban, e-mailben vagy telefonon fordulhat hozzánk, vagy közvetlenül az online áruházban tájékozódhat, amelyet általában az új árlisták és feltételek kiadásával egyidejűleg felülvizsgálunk. Eltérések esetén az írásos értékesítési dokumentumok érvényesek, amelyeket a partner bármikor kérhet. Áraink raktárról értendők, a fuvardíj, postaköltség, csomagolás és biztosítás nélkül. A munka-, anyag-, energia- és szállítási költségek jelentős változása esetén jogosultak vagyunk az árak megfelelő kiigazítására. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a személyre szabott termékek árát legalább 20%-kal növeljük. A személyre szabott termékeket szintén írásban kell visszaigazolni, és nem küldhetők vissza (kivétel: hibás áru). Komoly méreteltérések esetén kérjük, adjon költségbecslést.

§4 Fizetés

A fizetések 2% engedmény levonásával történnek előreutalással (kötelező), utánvéttel vagy banki beszedéssel (2% engedmény) (belföldön). Alternatív fizetési módok az üzletben, SEPA beszedési megbízás 3% kedvezménnyel, Paypal (levonás nélkül), hitelkártya és kriptovaluták. A külföldi vásárlóktól érkező fizetések utónévvel, előreutalással vagy SEPA fizetéssel történnek. Nyílt számlára történő szállítás nem lehetséges. Visszaterhelés esetén 15 EUR feldolgozási díjat számítunk fel terhelési kísérletenként. Fenntartjuk a jogot, hogy egyes fizetési módokat egyedi esetekben kizárjunk. Egyedi termékek csak előreutalás ellenében, 50% a megrendelés leadásakor, 50% az általunk küldött szállítási értesítéskor esedékes. Ha részben hibás árut szállítunk, a partner köteles a hibátlan részért fizetni, kivéve, ha a részleges szállítás bizonyíthatóan nem érdekli őt. Ha fizetési feltételeinket nem tartjuk be, vagy ha a partner hitelképességét csökkentő jelek merülnek fel, követeléseink az eredetileg megállapított esedékességi időpontoktól függetlenül azonnal esedékessé válnak. Ebben az esetben is jogosultak vagyunk megtagadni a teljesítést mindaddig, amíg a partner nem teljesít vagy biztosítékot nem nyújt. Ezen túlmenően jogosultak vagyunk a tulajdonjog fenntartása mellett szállított áruk visszaszolgáltatását követelni, vagy azokkal más módon rendelkezni anélkül, hogy ez a követelés a szerződéstől való elállást jelentené, és kártérítési igényt érvényesíteni. Továbbá jogosultak vagyunk arra, hogy saját belátásunk szerint és határidő kitűzése nélkül részben vagy egészben elálljunk minden folyamatban lévő szerződéstől. A partner általi beszámítás csak akkor megengedett, ha a velünk szemben fennálló követelések nem vitatottak, vagy azokat jogerős ítéletben elismerték.

§5 Egyszerű és kiterjesztett tulajdonjog-fenntartás

A következő egyszerű és kiterjesztett tulajdonjog-fenntartásról állapodnak meg:

1. A szállítás tárgyai (fenntartott áruk) a Szállító tulajdonában maradnak mindaddig, amíg az üzleti kapcsolatból eredő, a Vevővel szemben fennálló valamennyi követelése nem teljesül. Amennyiben a Szállítót megillető összes biztosíték értéke több mint 20%-kal meghaladja az összes biztosított követelés összegét, a Szállító a Vevő kérésére köteles a biztosíték megfelelő részét felszabadítani; a Szállító jogosult a felszabadításhoz különböző biztosítékokat választani.

2. A tulajdonjog-fenntartás fennállása alatt a Vevőnek tilos a tulajdonjogot biztosítékként elzálogosítani vagy átruházni, és a viszonteladás csak viszonteladóknak megengedett a rendes üzletmenet keretében és csak azzal a feltétellel, hogy a viszonteladó a vevőtől megkapja a fizetést, vagy azt a kikötést teszi, hogy a tulajdonjog nem száll át a vevőre, amíg a vevő nem teljesítette fizetési kötelezettségét.

3. Ha a vevő a tulajdonjog fenntartása mellett továbbértékesíti az árukat, ezennel a szállítóra engedményezi a továbbértékesítésből származó jövőbeni követeléseit a vevőivel szemben, minden járulékos jogával együtt - beleértve az esetleges egyenlegkövetelést is - biztosítékként, anélkül, hogy további külön nyilatkozatra lenne szükség. Ha a tulajdonjog-fenntartás alá eső árukat más tételekkel együtt értékesítik tovább anélkül, hogy a tulajdonjog-fenntartás alá eső árukra külön árat állapítottak volna meg, a vevő a teljes árkövetelésnek azt a részét engedményezi a szállítóra, amely megfelel a tulajdonjog-fenntartás alá eső áruknak a szállító által kiszámlázott árának.

4.a) A Vevő jogosult a fenntartott árukat feldolgozni, illetve más tételekkel összekeverni vagy összekapcsolni. A feldolgozás a szállító részére történik. A vevő az így keletkezett új dolgot a szállító számára a gondos üzletember gondosságával tárolja. Az új tétel fenntartott árunak minősül.

4.b) A Szállító és a Vevő megállapodnak abban, hogy más, nem a Szállító tulajdonát képező tárgyakkal történő összekapcsolás vagy keverés esetén a Szállítót minden esetben megilleti az új dolog tulajdonjoga a kombinált vagy kevert fenntartott áru értékének és a többi áru értékének az összekapcsolás vagy keverés időpontjában fennálló arányából eredő részesedés erejéig. Ebben a tekintetben az új tétel fenntartott árunak minősül.

4.c) Az új tételre is vonatkozik a 3. pont szerinti követelésengedményezési szabályozás. Az illusztráció azonban csak a szállító által kiszámlázott feldolgozott, kombinált vagy vegyesen lefoglalt áru értékének megfelelő összeg erejéig érvényes.

4.d) Ha a vásárló a lefoglalt árut ingatlannal vagy ingó vagyonnal egyesíti, további külön nyilatkozattétel nélkül köteles a bekötés ellenértékeként őt megillető követelését is minden járulékos jogával átruházni. arányban A kapcsolt lefoglalt áru értéke a szállítóhoz való kapcsolódáskor a többi kapcsolt árura csökken.

5. A vevő a visszavonásig jogosult a továbbértékesítésből származó engedményezett követelések behajtására. Ha fontos ok van, így különösen késedelmes fizetés, fizetés felfüggesztés, fizetésképtelenségi eljárás megindítása, váltó tiltakozása vagy a vevő túlzott eladósodásának vagy fizetésképtelenségének indokolt jele, a szállító jogosult a vevő meghatalmazását visszavonni. gyűjteni. Ezen túlmenően a szállító előzetes értesítést követően ésszerű időn belül az engedményezést biztosítékként felfedheti, az engedményezett követeléseket kihasználhatja, és követelheti, hogy a vevő az engedményezést biztosítékként tárja fel a vevővel.

6. Lefoglalás, elkobzás vagy egyéb rendelkezés vagy harmadik személy beavatkozása esetén a vevő köteles haladéktalanul értesíteni a szállítót. Ha a jogos érdek hitelt érdemlően igazolható, a vevő köteles haladéktalanul átadni a szállítónak azokat az információkat, amelyek a vevővel szembeni jogainak érvényesítéséhez szükségesek, és a szükséges dokumentumokat átadni.

7. A vevő kötelességszegése esetén, különösen fizetési késedelem esetén a szállító a szerződés visszavétele mellett jogosult a szerződéstől elállni a vevő számára megállapított ésszerű határidő lejárta után. siker; A határidő kitűzésének elhanyagolhatóságára vonatkozó jogszabályi rendelkezések változatlanok maradnak. A vásárló köteles a kiadáshoz. A tulajdonjog fenntartásának visszaadása vagy érvényesítése, illetve a fenntartott áru lefoglalása nem minősül a szerződéstől való elállásnak, kivéve, ha a szállító ezt kifejezetten kijelentette.

§6 Szállítás

A szállítási határidők csak hozzávetőlegesen egyeztetettnek minősülnek, és betartják, ha az áru a határidő lejárta előtt elhagyta raktárunkat, vagy jelezték a feladásra való készséget. Korai kézbesítés esetén ez az időpont a döntő, és nem az eredetileg megállapodott. Részszállítások és részszolgáltatások a szakmában megszokott módon engedélyezettek, külön számlázva (hátralékkezelés). Kivételes esetekben elfogadhatatlanok, ha a részleges teljesítés nem érdekli a partnert, vagy ha ennek megfelelő megállapodást kötöttünk velünk.

Mind a nem kötelező, mind a kötelező érvényű szállítási időre vonatkozó megállapodásokat írásban kell megkötni.

A Német Kereskedelmi Törvénykönyv (HGB) 376. szakasza szerinti fix kereskedési ügylethez nem elegendő egy konkrét naptári szállítási időpont egyeztetése. Inkább a szerződés megkötésekor a partnernek nyilatkoznia kell arról is, hogy a szállítási határidő túllépése esetén fenntartja magának a jogot, hogy további türelmi idő kitűzése nélkül elálljon a szerződéstől.

Ha nem tartjuk be a kötelezően vállalt szállítási határidőt, a partner a késedelem bekövetkezte után további jogokat érvényesíthet, figyelmeztetéssel és ésszerű türelmi idő megadásával. Ha a partner fenntartotta magának a jogot a szerződéstől való elállásra, ha a kötelezően vállalt szállítási határidőt a szerződés megkötésekor nem tartotta be, türelmi idő megállapítása nem szükséges. Ebben az esetben, hacsak nem vádolhatók súlyos gondatlansággal vagy szándékossággal, a kártérítési igények érvényesítése kizárt.

A szállítási határidő megfelelően meghosszabbodik vis maior és a szállítást jelentősen megnehezítő vagy lehetetlenné tevő események (pl. hatósági beavatkozások, munkaügyi viták, zavargások, működési zavarok, sztrájkok, az upstream beszállító késedelmes szállítása) esetén, amelyek ellenére körülményei ésszerű gondossággal nem háríthatók el. Igyekszünk azonnal értesíteni partnerünket az ilyen akadályokról. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az említett akadályok a késés során lépnek fel.

Partnerünk késedelméből okozott kár esetén felelősséget vállalunk a nem szándékos vagy súlyos gondatlanságból eredő szállítási késedelemért, minden teljesített késedelmi hétre legfeljebb 3%, de összesen legfeljebb 15% a késedelem miatt nem szállítható megvásárolt termék értékének.

§6.1 Kártérítés

Ha a vásárló a megvásárolt árut vagy szolgáltatást nem veszi át, és részünkről nem állapítható meg súlyos gondatlanság az átvétel elmulasztása miatt, az áru átvételének elmulasztása miatt az eredeti nettó számlaösszeg 30%-ának megfelelő kártérítést köteles fizetni, ill. szolgáltatást, kivéve, ha másként tanácsoljuk a ténylegesen nagyobb kárt, vagy az ügyfél bizonyítja, hogy kár nem, vagy ha igen, értékcsökkenés egyáltalán nem történt, vagy az az átalánynál lényegesen alacsonyabb volt.

7. § Kockázatvállalás

Ha az árut a partner kérésére küldik, az áru véletlen elvesztésének vagy véletlen megromlásának kockázata az áru feladásakor, de legkésőbb a raktárból való távozásakor a partnerre száll át. Ez attól függetlenül érvényes, hogy az árut a teljesítés helyéről szállítják ki, vagy hogy ki viseli a fuvarköltséget. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy megválasszuk a szállítási útvonalat és a szállítást végző személyt.

Ha a szállítást átvállaljuk, a szállítás kockázata - eltérő írásbeli megállapodás hiányában - szintén a partnert terheli. Ha a szállítás a partner kérésére késik, a partner viseli az áru sérülésének vagy elvesztésének kockázatát attól az időponttól kezdve, amikor értesítjük, hogy készen áll a szállításra. A késedelem miatt nálunk felmerült raktározási költség a számla összegének 1%-a hetente vagy annak egy részében kerül felszámításra. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a partner nem fogadja el. Ha a szállítási kockázatot vállaltuk, a partner köteles az árut haladéktalanul megsérteni, haladéktalanul írásban jelezni és ezt a szállítmányozónak küldött megfelelő kárbejelentéssel alátámasztani. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy alkalmazottaink/képviselőink ellenőrizzék az árut.

8. § A szerződéstől való elállás lehetetlenség és késedelem miatt

Ha a partner olyan késedelem miatt áll el, amely kizárólag a mi részünkről egyszerű hanyagságon alapul, nem jogosult kártérítésre. Szállítóink tartós elmaradása esetén mindkét fél elállhat a teljes szerződéstől. Ezen túlmenően jogosultak vagyunk elállni a szerződéstől, ha a vevő nem hitelképes, ha a tulajdonjog fenntartásának hatálya alá tartozó árut biztosítékként vagy zálogba adásával értékesít, vagy ezeket az árukat nem megfelelően kezeli, ha a szolgáltatás nem lehetséges, ill. befolyásunk nélkül és önhibánkból indokolatlanul nehéz számunkra, vagy ha az ügyfél lényegesen megszegi szerződéses kötelezettségeit. Egyébként a kölcsönös elállási jogot a törvényi rendelkezések határozzák meg.

§9 Garancia/anyaghibák

Partnerünk a Német Kereskedelmi Törvénykönyv (HGB) 377. szakasza értelmében köteles megfelelően teljesíteni a panaszok kivizsgálásával és bejelentésével kapcsolatos kötelezettségeit. A nyilvánvaló hibákat haladéktalanul, de legkésőbb az áru átvételét követő 14 napon belül írásban, a rejtett hibákat pedig azok felfedezését követően haladéktalanul írásban jelezni kell felénk. Ellenkező esetben az áru jóváhagyottnak minősül. A felhasználásra jellemző felületi változások, valamint a szín-, forma-, súly- és méretbeli eltérések természetes termékekkel nem kerülhetők el, és nem minősülnek hibának Újonnan gyártott cikkek esetén a hibaigények az áru átadásától számított tizenkét hónap elteltével járnak le szállítják a partnernek; A használt árukra szavatossági igény nem érvényes. A hibás áru visszaküldése előtt a hozzájárulásunkat be kell szerezni. A visszaküldést díjmentesen, szállítólevél vagy számlaszám feltüntetésével kell megtenni; Indokolt visszaküldés esetén a szokásos fuvarköltség jóváírásra kerül. Ha a kockázat átruházásakor a termék hibás volt, saját belátásunk szerint kijavítjuk a hibát vagy csereárut szállítunk, a hiba időben történő bejelentése mellett. A pótteljesítés sikertelensége esetén a partner elállhat a szerződéstől vagy csökkentheti a díjazást. A partner kártérítési igénye nem érinti. A partner nem követelhet kártérítést az elpazarolt kiadások és az elmaradt haszon miatt. A megállapodás szerinti minőségtől való jelentéktelen eltérés, a használhatóság jelentéktelen károsodása és természetes elhasználódás esetén a hibaigénylés nem érvényes. Ha a partner vagy harmadik személy nem megfelelő változtatásokat és munkát végez, akkor ezekért vagy az ebből eredő következményekért nem érvényesíthető hiba. A partner csak annyiban élhet jogorvoslattal velünk szemben, amennyiben ügyfelével nem kötött a törvényi rendelkezéseken túlmutató megállapodást. A tétel hibájából eredő károkért csak abban az esetben vállalunk felelősséget, ha az legalább súlyosan gondatlan kötelességszegésnek tudható be részünkről, törvényes képviselőinktől vagy helyettes ügynökeinktől. Ugyanez vonatkozik az elpazarolt kiadásokra is. A fenti korlátozás kifejezetten nem vonatkozik arra az esetre, ha a részünkről, törvényes képviselőinkről vagy helyettes ügynökeinkről elkövetett vétkes kötelességszegés élet-, test- vagy egészségkárosodásból eredő károkért felelősséget von maga után. A partnernek bizonyítania kell a kár okát és összegét. Ellenkező esetben a jótállást a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően határozzák meg.

10. § Elállási jog az üzleti partnerektől a Német Polgári Törvénykönyv (BGB) értelmében.

Üzleti partnereinknek (értékesítők / utazó értékesítők / beszállítók / partnerek) 14 napos elállási jogot biztosítunk magunknak minden telephelyünkön megkötött szerződésre. Ugyanilyen feltételek mellett a BGB 355. §-a szerint.

11. § Felelősség kizárása

Ellenkező esetben a mi felelősségünk, valamint törvényes képviselőink és helyettes ügynökeink felelőssége a szándékosságra és súlyos gondatlanságra korlátozódik; Ez a korlátozás kifejezetten nem vonatkozik arra az esetre, ha az élet-, test- vagy egészségkárosodásból eredő károkért felelősséget állapítanak meg.

§12 Adattárolás / adatvédelem

Az üzleti tranzakciókhoz szükséges adatok feldolgozása és tárolása elektronikusan történik. A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk ki.

Hozzájárulás a Biova GmbH általi adatgyűjtéshez és -feldolgozáshoz

Az új GDPR (Általános Adatvédelmi Szabályzat) értelmében 2018. május 25-től hozzájárulást kell kérnünk ahhoz, hogy adatait minden megrendelés/megkeresés feldolgozására felhasználhassuk. Adatait nagy körültekintéssel kezeljük, és kizárólag rendelésfeldolgozási célokra használjuk fel. Ezúton is köszönjük megértését és beleegyezését. Ha kapcsolatba lép velünk, és megkereséseket hoz létre, akkor automatikusan elfogadja adatvédelmi feltételeinket. Csak így tudjuk zökkenőmentesen megadni a szükséges információkat. Ez a hozzájárulás kötelező, hogy továbbra is problémamentesen ki tudjuk szolgálni Önt, mint vásárlót.

Szolgáltatásunk érdekében az alábbi személyes adatokat gyűjtjük és dolgozzuk fel:

  • Cégnév
  • Elérhetőségek: Vezetéknév, keresztnév
  • Adójoggal kapcsolatos információk (pl. adóazonosító szám)
  • cím
  • Telefonszám / faxszám
  • Email cím
  • banki adatok

Ezeket az adatokat a Biova GmbH szervere tárolja, és csak arra jogosult személyek tekinthetik meg. Ezúton biztosítjuk, hogy az általunk végzett informatika a vonatkozó jogszabályokon alapul, és szükséges a szerződéses jogviszony létrejöttéhez. Ezenkívül minden további adatgyűjtéshez – a tisztán üzleti tranzakciókon túl – a felhasználó hozzájárulása szükséges.

Felhasználói jogok

Alulírottnak jogában áll ezt a hozzájárulását indoklás nélkül bármikor visszavonni. Továbbá az összegyűjtött adatok szükség esetén javíthatók, törölhetők vagy gyűjtésük korlátozható. Kérésre az alábbi címen kérhet részletes tájékoztatást az általunk gyűjtött adatok köréről. Adattovábbítás akkor is kérhető, ha az aláíró azt kívánja, hogy adatait harmadik személy részére továbbítsák.

Az aláírás elmulasztásának következményei

Az aláírónak jogában áll nem hozzájárulni ehhez a hozzájárulási nyilatkozathoz – mivel azonban szolgáltatásunk az említett adatok gyűjtésén és kezelésén alapul, az aláírás elmulasztása kizárná a szolgáltatás igénybevételét.

Kapcsolatba lépni

Panaszokkal, információkérésekkel és egyéb aggályokkal az alábbi hivatalhoz kell fordulni:

Biova GmbH
Waldstrasse 2
72218 Wildberg

13. § Vegyes

Ha az árut engedély nélkül küldik vissza, szabadon megtagadhatjuk az átvételt, vagy átalánydíjat számíthatunk fel a feldolgozásért/helyreállításért. Az áru értékének 15%-a (legalább 5,20 euró) kerül felszámításra. A ki nem fizetett küldemények átvételét alapvetően megtagadják. Az árváltozások, a műszaki változtatások, a szín-, forma-, súly- és méreteltérések, valamint az értékesítési dokumentumainkban és az online áruházban található termékleírások és képek részletes változtatása fenntartva. A nyomdai vagy nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A partner köteles bejelenteni a cégével kapcsolatos minden lényeges változást, így a cég nevét, jogi formáját, tulajdonosát, meghatalmazottjait és címét. Ezen túlmenően a partner vállalja, hogy cége anyagi helyzetének súlyos romlása esetén értesít bennünket, és mentesít bennünket az esetleges szállítási kötelezettségek alól.

§14 Teljesítés helye / illetékességi hely

A szerződéses jogviszonyból eredő valamennyi kötelezettség teljesítésének helye a telephelyünk. A szerződéses jogviszonyból és annak keletkezéséből és érvényességéből eredő valamennyi jogvita illetékességi helyét a székhelyünk, illetve döntésünk szerint a partner székhelye határozza meg. Jelen Általános Szerződési Feltételekre és a felek közötti minden jogviszonyra a Németországi Szövetségi Köztársaság joga vonatkozik, kivéve az ENSZ nemzetközi áruadásvételi szerződésekről szóló egyezményét.

15. § Záró rendelkezések

 

E kitételek módosításait és kiegészítéseit írásban kell megtenni. Ha a jelen szerződés egyes rendelkezései hatálytalanná válnak, vagy hiányossá válnak, a többi rendelkezés nem érinti. A felek vállalják, hogy ezt az érvénytelen rendelkezést olyan törvényileg megengedhető szabályozással helyettesítik, amely a legközelebb áll az érvénytelen szabályozás gazdasági céljához.

Utoljára megtekintett