Dataprivacy

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Gegevensbescherming en -beveiliging

Geldig vanaf 25 mei 2018

Verklaring gegevensbescherming

Naam en contactpersoon van de uit hoofde van artikel 4, lid 7, verantwoordelijke personen DSGVO

Bedrijf: Biova GmbH

Adres: Waldstraße 2 2, D-72218 Wildberg

Telefoon: 07054-93123-0

Fax: 07054-93123-20

E-mail:  info@biova.de

gegevensbeschermingsfunctionaris

Naam: Martyna Sobota

Adres: Waldstraße 2, D-72218 Wildberg

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemeen

Vanaf 25 mei 2018 zal de basisverordening inzake gegevensbescherming (EU-DSGVO) rechtstreeks toepasselijk zijn in alle lidstaten van de Europese Unie en in de toekomst van toepassing zijn op alle juridische kwesties in verband met gegevensbescherming.

Rouwen

Het doel van de verordening is de wetgeving inzake gegevensbescherming binnen de EU te harmoniseren. De volgende doelstelling is de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens te versterken en tegelijkertijd de betrokkenen een betere en gemakkelijkere toegang tot hun gegevens te geven. U kunt ook zelf beslissen of u bezwaar wilt maken tegen het gebruik.

Bovenstaande doelstellingen moeten worden bereikt door middel van de in artikel 5 van het DSBER neergelegde beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens: Wettigheid, goede trouw, transparantie, oormerking, gegevensminimalisering, nauwkeurigheid, opslagbeperking, integriteit en vertrouwelijkheid, verantwoordingsplicht.

Gegevensbescherming bij ons

Wij zijn blij met uw bezoek aan onze website. Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website zeer serieus. Daarom gebruiken we technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens op verantwoorde wijze te beschermen. Wij willen u bij Biova GmbH maximale transparantie bieden - met betrekking tot de verwerking, het gebruik, de verzameling of algemene informatie op het gebied van gegevensbescherming.

Als privaatrechtelijke onderneming zijn wij onderworpen aan de bepalingen van de Europese verordening gegevensbescherming (DSGVO) en de bepalingen van de Federale wet gegevensbescherming (BDSG). Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de voorschriften inzake gegevensbescherming zowel door ons als door onze externe dienstverleners worden nageleefd.

Begripsbepalingen

De wetgever eist dat persoonsgegevens op rechtmatige wijze, te goeder trouw en op een voor de betrokkene begrijpelijke wijze worden verwerkt ("rechtmatigheid, te goeder trouw uitgevoerde verwerking, transparantie"). Om dit te garanderen, informeren wij u over de individuele wettelijke definities die ook in deze gegevensbeschermingsverklaring worden gebruikt:

Persoonlijke gegevens

De term "persoonsgegevens" wordt in artikel 4, lid 1, van de EU-gegevensbeschermingsverordening gedefinieerd als "informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon".

Persoonlijke gegevens zijn dat:

 1. algemene persoonsgegevens (naam, datum en leeftijd, geboorteplaats, adres, e-mailadres, telefoonnummer enz.
 2. identificatienummers (socialezekerheidsnummer, fiscaal identificatienummer, ziektekostenverzekeringnummer, identiteitskaartnummer, wedstrijdnummer, enz.
 3. bankgegevens (rekeningnummers, kredietinformatie, rekeningsaldi enz.)
 4. Onlinegegevens (IP-adres, locatiegegevens, enz.)
 5. fysieke kenmerken (geslacht, huid-, haar- en oogkleur, gestalte, grootte van de jurk enz.
 6. Bezitskenmerken (bezit van voertuigen en onroerend goed, inschrijving in het kadaster, kentekenplaten, inschrijvingsgegevens enz.
 7. klantgegevens (orders, adresgegevens, rekeninggegevens enz.)
 8. waardeoordelen (school- en werkcertificaten, enz.)

Specifieke persoonlijke informatie omvat informatie over etnische en culturele afkomst, politieke, religieuze en filosofische overtuigingen, gezondheid, seksualiteit en vakbondslidmaatschap. Ze zijn bijzonder de moeite waard om beschermd te worden.

Natuurlijke persoon

Persoonsgegevens zijn alleen persoonsgebonden als ze betrekking hebben op een "natuurlijke persoon" in juridische zin. Dit betekent een levend persoon, ongeacht leeftijd en nationaliteit. De regels inzake gegevensbescherming gelden dan ook in gelijke mate voor niet-EU-burgers.

Ambachtswerk

"verwerking": elke bewerking, met of zonder behulp van geautomatiseerde procedures, of een reeks van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, verzamelen, ordenen, rangschikken, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of enige andere vorm van verstrekking, vergelijken of koppelen, beperken, wissen of vernietigen.

Beperking van de verwerking

"Beperking van de verwerking": het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met het doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

Profielbepaling

"Onder "profilering" wordt verstaan elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bestaande in het gebruik van dergelijke gegevens voor de evaluatie van bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon, met name voor de analyse of voorspelling van aspecten in verband met de arbeidsprestaties, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verhuizing van die natuurlijke persoon.

Pseudonimisering

"Onder "pseudonimisering" wordt verstaan de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer zonder het gebruik van aanvullende informatie aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegekend, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon kunnen worden toegeschreven.

Bestandssysteem

"bestandssysteem": elke gestructureerde verzameling van persoonsgegevens die volgens specifieke criteria toegankelijk is, ongeacht of deze gecentraliseerd, gedecentraliseerd, functioneel of geografisch is.

Leidinggevende

"voor de verwerking verantwoordelijke": de natuurlijke of rechtspersoon, de autoriteit, het orgaan, de instantie of enig ander lichaam die, respectievelijk dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking in het recht van de Unie of in het recht van de lidstaten zijn vastgesteld, kunnen de voor de verwerking verantwoordelijke of bepaalde criteria voor zijn aanwijzing worden vastgesteld overeenkomstig het recht van de Unie of het recht van de lidstaten.

Contractverwerker

"verwerker": de natuurlijke of rechtspersoon, de autoriteit, de instelling of het lichaam die of dat namens de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Geadresseerden

"Onder "ontvanger" wordt verstaan een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander lichaam aan wie, al dan niet een derde partij persoonsgegevens worden verstrekt. Autoriteiten die op grond van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten op grond van een bijzonder onderzoeksmandaat persoonsgegevens kunnen ontvangen, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van dergelijke gegevens door de genoemde autoriteiten geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels en in overeenstemming met de doeleinden van de verwerking.

Derde persoon

"derde": een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander lichaam, niet zijnde de betrokkene, de gegevensverwerker, de gegevensverwerker of de personen die gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de gegevensverwerker of de gegevensverwerker.

Berusting

Onder "toestemming" van de betrokkene wordt verstaan elke vrijwillige, geïnformeerde en ondubbelzinnige intentieverklaring in het specifieke geval in de vorm van een verklaring of een andere duidelijke positieve handeling waarmee de betrokkene te kennen geeft in te stemmen met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Wanneer worden en mogen persoonsgegevens worden verwerkt?

Een van de eerste beginselen voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisverordening inzake gegevensbescherming van de EU is de rechtmatigheid van de verwerking. Gegevensverwerking is reeds legaal indien één van de bovenvermelde omstandigheden van toepassing is

 • indien de betrokkene daarmee heeft ingestemd,
 • voor de uitvoering van een opdracht of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen,
 • om aan een wettelijke verplichting te voldoen
 • ter bescherming van vitale belangen,
 • een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag te vervullen, of
 • noodzakelijk is vanwege een belangenafweging.

Wij verzamelen en verwerken/bewaren persoonlijke gegevens wanneer u onze online shop bezoekt wanneer u bij ons koopt (inclusief betalingsverwerking), voor contract- en offerteverwerking, technische administratie en voor onze eigen marketingdoeleinden. Deze gegevens kunnen bestaan uit naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, gebruikersnaam en wachtwoord, betalingsgegevens. Bij het verzamelen, gebruiken en verwerken van uw persoonlijke gegevens houden wij ons strikt aan de EU-Basisverordening gegevensbescherming. De verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en toegang door onbevoegde personen. Onze veiligheidsmaatregelen komen overeen met de huidige stand van de techniek en worden voortdurend verder ontwikkeld in overeenstemming met de technologische ontwikkeling.

Toezending van gegevens aan derde landen

In de regel worden de gegevens niet aan derde landen doorgegeven. In uitzonderlijke gevallen mogen gegevens worden doorgegeven, bijvoorbeeld aan vrachtvervoerders, om de levering van de goederen te waarborgen of de orderverwerking mogelijk te maken.

Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

 • Hieronder informeren wij over het verzamelen van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.
 • Wanneer u per e-mail of via een formulier op onze website contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, indien van toepassing uw naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. Wij wissen de gegevens die in dit kader ontstaan nadat opslag niet langer nodig is, of verwerking wordt beperkt indien er wettelijke bewaarverplichtingen bestaan.

Verzamelen van persoonlijke gegevens bij uw bezoek aan onze website

Wanneer u de website uitsluitend voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of ons op andere wijze van informatie voorziet, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server stuurt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te tonen en om stabiliteit en veiligheid te waarborgen (rechtsgrond is artikel 6, lid 1, onder S. 1, f DSGVO):

 • IP-adres
 • datum en tijdstip van het verzoek
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • de hoeveelheid gegevens die in elk van de gevallen is overgedragen
 • Website waarvan het verzoek afkomstig is
 • Browser
 • Besturingssysteem en zijn interface
 • Taal en versie van de browsersoftware.

Gebruik van cookies

(1) Naast de bovengenoemde gegevens worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de browser die u gebruikt op uw harde schijf worden opgeslagen en waardoor bepaalde informatie naar de plaats stroomt die de cookie instelt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen naar uw computer verzenden. Ze dienen om het internetaanbod over het algemeen gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

(2) Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de reikwijdte en werking hieronder worden uitgelegd:

 • Voorbijgaande cookies (zie a.)
 • Permanente cookies (zie b.).

Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Dit geldt in het bijzonder voor de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gewone sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of uw browser afsluit.

 1. Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. U kunt cookies te allen tijde verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.
 2. U kunt uw browser naar wens configureren en bijvoorbeeld het accepteren van cookies van derden of alle cookies weigeren. Cookies van derden" zijn cookies die zijn ingesteld door een derde partij en dus niet door de website die u op dat moment bezoekt. Houd er rekening mee dat u mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken door cookies te deactiveren.

Verdere functies en aanbiedingen van onze website

(1) Naast het puur informatieve gebruik van onze website, bieden wij verschillende diensten die u kunt gebruiken als u geïnteresseerd bent. In de regel moet u nog meer persoonlijke gegevens verstrekken, die wij gebruiken om de betreffende service te verlenen en waarop de bovengenoemde principes voor gegevensverwerking van toepassing zijn.

(2) In sommige gevallen maken wij gebruik van externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken. Deze zijn zorgvuldig geselecteerd en in opdracht van ons gemaakt, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

(3) Bovendien kunnen we uw persoonlijke gegevens aan derden doorgeven als we samen met partners deelnemen aan promoties, wedstrijden, het sluiten van contracten of soortgelijke diensten. Voor meer informatie, gelieve uw persoonlijke gegevens of zie de beschrijving van het aanbod hieronder.

(4) Indien onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zullen wij u bij de omschrijving van de offerte op de hoogte stellen van de gevolgen van deze omstandigheid.

Gebruik van onze webshop

(1) Als u in onze webshop wilt bestellen, is het voor het sluiten van de overeenkomst noodzakelijk dat u uw persoonlijke gegevens invult, die wij nodig hebben voor het uitvoeren van uw bestelling. Vereiste informatie voor de uitvoering van de contracten wordt afzonderlijk gemarkeerd, verdere informatie is vrijwillig. Wij verwerken de door u verstrekte gegevens om uw bestelling te verwerken. Hiervoor kunnen wij uw betalingsgegevens doorgeven aan onze huisbank. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, eerste zin, onder b), van het DSGVO. U kunt vrijwillig een klantaccount aanmaken waarmee wij uw gegevens kunnen opslaan voor toekomstige aankopen. Wanneer u een account aanmaakt onder "Mijn account", worden de gegevens die u hebt opgegeven, onherroepelijk opgeslagen. Alle andere gegevens, met inbegrip van uw gebruikersaccount, kunt u altijd verwijderen in de klantenzone

(2) Op grond van het handels- en belastingrecht zijn wij verplicht om uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor een periode van tien jaar op te slaan. Na twee jaar beperken wij echter de verwerking, d.w.z. dat uw gegevens alleen worden gebruikt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

(3) Om ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke gegevens, met name financiële gegevens, te voorkomen, wordt het bestelproces gecodeerd met behulp van TLS-technologie.

Gegevensbeschermingsvoorschriften voor het gebruik van externe betalingsdienstaanbieders

Wij bieden verschillende betaalmogelijkheden voor het gebruik van de webshop en maken gebruik van verschillende betaaldienstverleners. Afhankelijk van de betaalmethode die u kiest, worden verschillende gegevens aan de respectieve betalingsdienstaanbieder doorgegeven. De rechtsgrondslag voor de indiening is artikel 61, lid 1, onder a), van het DSGVO. Hieronder vindt u een overzicht van onze betalingsdienstaanbieders.

1e PayPal

Als u kiest voor de betaalmethode PayPal, zullen uw persoonlijke gegevens worden verzonden naar PayPal. De voorwaarde voor het gebruik van PayPal is het openen van een PayPal-rekening. Wanneer u een PayPal-rekening gebruikt of opent, moet u uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres aan PayPal doorgeven. De rechtsgrondslag voor de toezending van de gegevens is artikel 6, lid 1, onder a, DSGVO (toestemming) en artikel 6, lid 1, onder b, DSGVO (verwerking ter uitvoering van een overeenkomst).

De exploitant van de PayPal-betaaldienst:

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.

22-24 Boulevard Koninklijk

L-2449 Luxemburg

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met de betaaloptie PayPal stemt u in met de overdracht van persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres aan PayPal. Welke verdere gegevens worden verzameld door PayPal, vloeit voort uit de respectieve verklaring van PayPal over gegevensbescherming. Deze is te vinden op: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

2e Clarna

Als u kiest voor de Klarna betaalmethode, worden uw persoonlijke gegevens doorgegeven aan de Klarna operator. De rechtsgrondslag voor de toezending van de gegevens is artikel 6, lid 1, onder a, DSGVO (toestemming) en artikel 6, lid 1, onder b, DSGVO (verwerking ter uitvoering van een overeenkomst).

De operator van de Klarna betaaldienst:

Klarna Bank AB (publiek)

Sveavägen 46

111 34 Stockholm

Zweden

Telefoon: 0046 8-120 120 00

Fax: 0046 8-120 120 99

Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klarna verzamelt de volgende gegevens:

 • naam, geboortedatum, titel, factuuradres en afleveradres, e-mailadres, mobiel telefoonnummer
 • Informatie over bestelde producten
 • informatie over inkomsten, kredietverplichtingen en betalingsnota's
 • Informatie over de locatie
 • IP-adres

Gedetailleerde informatie over de gegevensbeschermingsvoorschriften van Klarna Bank AB (publiek) is te vinden op https://www.klarna.com/de/datenschutz/

Bulletin

(1) Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief, waarmee wij u informeren over onze actuele interessante aanbiedingen. De geadverteerde goederen en diensten worden genoemd in de toestemmingsverklaring.

(2) Wij maken gebruik van de dubbele opt-in procedure om ons te abonneren op onze nieuwsbrief. Dit betekent dat wij u na uw registratie een e-mail sturen naar het opgegeven e-mailadres waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u uw registratie niet binnen 24 uur bevestigt, wordt uw informatie geblokkeerd en na één maand automatisch verwijderd. Bovendien slaan wij uw IP-adressen en het tijdstip van registratie en bevestiging op. Het doel van de procedure is om uw registratie te kunnen bewijzen en, indien nodig, misbruik van uw persoonsgegevens op te helderen.

(3) De enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het aangeven van verdere, afzonderlijk gemarkeerde gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Na uw bevestiging bewaren wij uw e-mailadres om u de nieuwsbrief toe te sturen. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, eerste zin, onder a), van het DSGVO.

(4) U kunt uw toestemming voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken en de nieuwsbrief annuleren. U kunt uw herroeping kenbaar maken door te klikken op de link in elke nieuwsbrief e-mail, per e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of door een bericht te sturen naar de contactgegevens in het impressum.

(5) Bij het versturen van de nieuwsbrief willen wij u erop wijzen dat wij uw gebruikersgedrag evalueren. Voor deze analyse bevatten de verzonden e-mails zogenaamde web beacons of tracking pixels, die enkelpixelafbeeldingsbestanden vertegenwoordigen die op onze website zijn opgeslagen. Voor de evaluaties koppelen wij de in § 3 genoemde gegevens en de web beacons aan uw e-mailadres en een individueel ID. De gegevens worden uitsluitend gepseudonimiseerd verzameld, de ID's zijn dus niet gekoppeld aan uw andere persoonlijke gegevens, directe persoonlijke relatie is uitgesloten. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze tracering door op de afzonderlijke link in elke e-mail te klikken of door ons van een andere contactmethode op de hoogte te stellen. De informatie wordt opgeslagen zolang u zich op de nieuwsbrief hebt geabonneerd. Na een annulering slaan wij de gegevens zuiver statistisch en anoniem op.

Nakomelingen

Ons aanbod is in principe gericht op volwassenen. Personen jonger dan 18 jaar mogen zonder toestemming van hun ouders of wettelijke voogden geen persoonlijke gegevens aan ons doorgeven.

Rechten van de betrokkene

 • Intrekking van toestemming

Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een gegeven toestemming, hebt u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. 4. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot de intrekking is uitgevoerd.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om van uw herroepingsrecht gebruik te maken.

 • Recht op bevestiging

U hebt het recht om van de verantwoordelijke te vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken. U kunt te allen tijde een bevestiging aanvragen via bovenstaande contactgegevens.

 • Recht op informatie

Als er persoonlijke gegevens worden verwerkt, kunt u te allen tijde informatie over deze persoonlijke gegevens en over de volgende informatie opvragen:

 1. verwerkingsdoeleinden;
 2. de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
 3. de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of nog worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties;
 4. indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria om deze duur te bepalen;
 5. het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens die op u betrekking hebben, of op beperking van of bezwaar tegen een dergelijke verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke;
 6. het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
 7. indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens;
 8. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van het opstellen van profielen overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de DSBER en, in ieder geval in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en het beoogde effect van een dergelijke verwerking op de betrokkene.

Indien persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie, hebt u recht op informatie over de passende waarborgen in verband met de doorgifte overeenkomstig artikel 46 DSGVO. Wij verstrekken een kopie van de persoonlijke gegevens die het onderwerp zijn van de verwerking. Voor extra kopieën die u bij een persoon aanvraagt, kunnen wij een passende vergoeding in rekening brengen, gebaseerd op administratiekosten. Indien u de aanvraag elektronisch indient, wordt de informatie in een gemeenschappelijk elektronisch formaat verstrekt, tenzij anders aangegeven. 4. Het recht op het verkrijgen van een kopie overeenkomstig lid 3 doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van anderen.

 • Recht op correctie

U hebt het recht om ons te verzoeken uw onjuiste persoonlijke gegevens onmiddellijk te corrigeren. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, hebt u het recht om de invulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen - ook door middel van een aanvullende aangifte.

 • Recht op annulering ("recht om te worden vergeten")

U hebt het recht om de verantwoordelijke voor de verwerking te verzoeken uw persoonsgegevens onmiddellijk te wissen en wij zijn verplicht om persoonsgegevens onmiddellijk te wissen indien een van de volgende redenen van toepassing is:

 1. persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.
 2. de betrokkene zijn toestemming voor de in artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), DSGVO bedoelde verwerking intrekt en er geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking is.
 3. de betrokkene verzet zich tegen verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van het DSGVO en er geen dwingende legitieme gronden voor verwerking zijn, of de betrokkene verzet zich tegen verwerking op grond van artikel 21, lid 2, van het DSGVO.

4) de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.

 1. de verwijdering van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke valt.
 2. de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die overeenkomstig artikel 8, lid 1, van het DSGVO worden verleend.

Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en verplicht is deze overeenkomstig lid 1 te wissen, neemt hij passende maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, om de gegevensverwerkers die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat een betrokkene hen heeft verzocht alle links naar dergelijke persoonsgegevens of kopieën of reproducties van dergelijke persoonsgegevens te wissen.

Het recht op annulering ("recht om te worden vergeten") bestaat niet indien de verwerking noodzakelijk is:

 • de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van informatie uit te oefenen;
 • voor de vervulling van een wettelijke verplichting die vereist is voor verwerking krachtens het recht van de Unie of de lidstaten waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke ressorteert, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of de uitoefening van het aan de voor de verwerking verantwoordelijke opgedragen openbaar gezag;
 • om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, van het DSGVO;
 • voor archiveringsdoeleinden van openbaar belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden als bedoeld in artikel 89, lid 1, DSGVO, wanneer het in lid 1 bedoelde recht het bereiken van de doelstellingen van een dergelijke verwerking onmogelijk of ernstig nadelig zou kunnen maken, of
 • rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

De wettelijke termijnen bedragen in de regel tien jaar. De opslagverplichtingen kunnen zowel uit een contractuele relatie als uit wettelijke voorschriften voortvloeien. De gegevens kunnen na het verstrijken van deze termijnen worden gewist als ze niet langer nodig zijn voor het doel van het gebruik (bijvoorbeeld voor contractverwerking).

 • Recht op verjaring van de verwerking

U hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. de betrokkene de juistheid van de persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren,
 2. de verwerking onrechtmatig is en de betrokkene weigert de persoonsgegevens te wissen en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
 3. de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerking, maar dat de betrokkene deze nodig heeft voor de handhaving, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte, of
 4. de betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking als bedoeld in artikel 21, lid 1, van de DSBER totdat is vastgesteld of de gerechtvaardigde redenen van de betrokkene zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Wanneer de verwerking overeenkomstig bovengenoemde voorwaarden is beperkt, mogen deze persoonsgegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met toestemming van de betrokkene of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechten of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, dan wel op grond van een zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat.

Om het recht op beperking van de verwerking uit te oefenen, kan de betrokkene te allen tijde contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens.

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt recht op ontvangst van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat, en u hebt het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon door te geven zonder tussenkomst van de verantwoordelijke persoon aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, mits:

 1. de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), of op een contract overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de DSBER, en
 2. de verwerking volgens geautomatiseerde methoden geschiedt.

Bij de uitoefening van het recht op doorgifte van gegevens op grond van lid 1 hebt u recht op rechtstreekse doorgifte van de persoonsgegevens van de ene voor de verwerking verantwoordelijke naar een andere voor de verwerking verantwoordelijke, wanneer dit technisch haalbaar is. De uitoefening van het recht op doorgifte van gegevens laat het recht op verwijdering ("recht om te worden vergeten") onverlet. Dit recht is niet van toepassing op verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

Recht van bezwaar

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f) van het DSBER op grond van uw specifieke situatie, waaronder het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen. De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens niet langer, tenzij hij kan aantonen dat er dwingende redenen zijn om de verwerking te beschermen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of dat de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, in te stellen of te verdedigen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben voor dergelijke reclame; dit geldt ook voor het opstellen van profielen, voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden, worden de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

In verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij kunt u, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, uw recht van verzet uitoefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89, lid 1, om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, tenzij die verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

U kunt uw recht van bezwaar te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met de verantwoordelijke.

 • Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, met inbegrip van profilering

U hebt het recht niet onderworpen te zijn aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - die juridische gevolgen voor u heeft of u op soortgelijke wijze aanzienlijk beperkt. Dit geldt niet indien de beslissing:

 1. noodzakelijk is voor de sluiting of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke,
 2. toelaatbaar is volgens het recht van de Unie of van de lidstaten waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke valt en dat recht passende maatregelen bevat om de rechten, vrijheden en rechtmatige belangen van de betrokkene te beschermen, of
 3. met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

De voor de verwerking verantwoordelijke neemt passende maatregelen om de rechten, vrijheden en rechtmatige belangen van de betrokkene te beschermen, met inbegrip van ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon door de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen, zijn eigen standpunt kenbaar te maken en het besluit aan te vechten.

De betrokkene kan dit recht te allen tijde uitoefenen door zich tot de verantwoordelijke te wenden.

 • Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen hebben zij ook het recht beroep in te stellen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij wonen, werken of een vermoedelijke overtreding begaan, indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens in strijd is met deze verordening.

 • het recht op een doeltreffende voorziening in rechte

Onverminderd de mogelijkheden om administratief of buitengerechtelijk beroep in te stellen, met inbegrip van het recht om beroep in te stellen bij een toezichthoudende autoriteit op grond van artikel 77 van het DSGVO, hebben zij recht op een doeltreffende voorziening in rechte indien zij van mening zijn dat hun rechten uit hoofde van deze verordening zijn geschonden als gevolg van een verwerking van hun persoonsgegevens die in strijd is met deze verordening.

Vereisten inzake transparantie en informatie

Transparantie is een van de grondbeginselen van het recht inzake gegevensbescherming. Dit kan alleen worden gegarandeerd als de betrokken personen voldoende geïnformeerd zijn en worden.

Eenieder wiens gegevens worden verzameld, verwerkt of opgeslagen, heeft het recht daarvan kennis te nemen.

Informatieplicht bij het verzamelen van gegevens

 • Identiteit van de verantwoordelijke persoon
 • Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
 • verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslag
 • Rechtvaardige rente
 • Ontvanger
 • Doorgifte naar derde landen
 • Duur van de opslag
 • Rechten van de betrokken partijen
 • Herroepbaarheid van toestemmingen
 • Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit
 • Verplichting tot het verstrekken van persoonsgegevens
 • Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Alle informatie die wij van u ontvangen helpt ons om onze service te verbeteren en klantvriendelijk en individueel voor u te maken. De door u automatisch gegenereerde gegevens worden gebruikt om aanbiedingen op maat van u en uw interesses te ontwerpen.

Google Analytics gebruiken

(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. "("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als echter IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, verkleint Google vooraf uw IP-adres in lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. Google gebruikt deze informatie in opdracht van de beheerder van deze website om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit samen te stellen en de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik.

(2) Het IP-adres dat uw browser in Google Analytics opgeeft, wordt niet met andere Google-data.

(3) U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te selecteren, maar let op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens verzamelt die betrekking hebben op uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) en deze gegevens door Google verwerkt door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Google Analytics uitschakelen

(4) Deze site maakt gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()". Als gevolg hiervan worden IP-adressen in verkorte vorm verder verwerkt, zodat een persoonlijke relatie kan worden uitgesloten. Voor zover de over u verzamelde gegevens persoonlijk zijn, worden deze onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens onmiddellijk gewist.

(5) Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Wij kunnen ons aanbod verbeteren en interessanter maken voor u als gebruiker. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden doorgegeven, heeft Google het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, lid 1, onder S. 1 lit. f DSGVO.

(6) Informatie van derden: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruikersvoorwaarden:

https://www.google.com/analytics/terms/de.html, privacybeleid:
https://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, en privacybeleid:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(7) Deze site maakt ook gebruik van Google Analytics om bezoekersstromen op apparaten te analyseren met behulp van één gebruikers-ID. U kunt de apparaatoverstijgende analyse van uw gebruik in uw klantaccount onder "Mijn gegevens", "Persoonlijke gegevens".

Gebruik van plug-ins voor sociale media

(1) Gegevensbeschermingsverklaring voor het gebruik van Facebook-plug-ins (knop "Like")

Op onze pagina's vindt u plug-ins van het sociale netwerk Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Californië, 94025, Verenigde Staten). U herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of de "Vind ik leuk"-knop op onze pagina. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze pagina's bezoekt, maakt de plugin een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u met uw IP-adres onze site hebt bezocht. Als u op de "Vind ik leuk"-knop van Facebook klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Facebook-profiel. Facebook kan zo het bezoek aan onze pagina's aan uw gebruikersaccount koppelen. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of van het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie vindt u in de facebook verklaring over gegevensbescherming op http://de-de.facebook.com/policy.php

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina's aan uw Facebook-account koppelt, log dan uit uw Facebook-account.

(2) Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingsprocessen, noch zijn wij ons bewust van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking, de opslagtermijnen. Wij hebben ook geen informatie over het wissen van de gegevens die door de plug-in provider zijn verzameld.

(3) De plug-in provider slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of vraaggericht ontwerpen van haar website. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (ook voor niet ingelogde gebruikers) voor de weergave van vraaggestuurde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met de betreffende plug-in provider om dit recht uit te oefenen. Via de plug-ins bieden we u de mogelijkheid om te interageren met sociale netwerken en andere gebruikers, zodat we ons aanbod kunnen verbeteren en interessanter kunnen maken voor u als gebruiker. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de plug-ins is artikel 6, lid 1, eerste zin, punt 1, onder f), van het DSGVO.

(4) De gegevens worden doorgegeven, ongeacht of u een account bij de plug-in provider hebt en daar ingelogd bent. Als u bij de plug-in provider bent ingelogd, worden uw bij ons verzamelde gegevens direct aan uw bestaande account bij de plug-in provider toegewezen. Als u op de geactiveerde knop klikt en bijvoorbeeld de pagina koppelt, slaat de plug-in provider deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en deelt deze publiekelijk met uw contacten. Wij raden u aan om u regelmatig uit te loggen na het gebruik van een sociaal netwerk, vooral voordat u de knop activeert, om te voorkomen dat u met de insteekprovider aan uw profiel wordt toegewezen.

(5) Nadere informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-in-aanbieder is te vinden in de hieronder meegedeelde gegevensbeschermingsverklaringen van deze aanbieders. Zij zullen u ook meer informatie geven over uw rechten in dit verband en opties instellen om uw privacy te beschermen.

(6) Adressen van de respectieve plug-in providers en URL's met hun informatie over gegevensbescherming:

 1. Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, Verenigde Staten van Amerika; http://www.facebook.com/policy.php; nadere informatie over gegevensverzameling: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications en http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook heeft zich aangemeld bij het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Integratie van Google-kaarten

(1) Op deze website maken wij gebruik van het aanbod van Google Maps. Zo kunnen wij interactieve kaarten direct op de website weergeven en kunt u de kaartfunctie comfortabel gebruiken.

(2) Door de website te bezoeken, ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt opgeroepen. Bovendien worden de in § 3 van deze verklaring vermelde gegevens ingediend. Dit maakt niet uit of Google een gebruikersaccount aanlevert waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bent ingelogd bij Google, worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld. Als u niet aan uw profiel op Google wilt worden gekoppeld, moet u zich eerst afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of vraaggericht ontwerp van haar website. Een dergelijke evaluatie vindt in het bijzonder plaats (zelfs voor niet-gelogde gebruikers) om vraaggerichte reclame te maken en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

(3) Nadere informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-in-aanbieder is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaringen van de aanbieder. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten in dit verband en het instellen van opties voor de bescherming van uw privacy: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de Verenigde Staten en heeft deze ingediend bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

Laatst bekeken