Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Status: 25.05.2018
Algemene voorwaarden van de vennootschap:

BiovaGmbH
Waldstraße 2
D-72218 Wildberg

Gedelegeerd bestuurder: Raphael Deckert
Erkende ondertekenaar: Sebastian Deckert

Identificatienummer omzetbelasting volgens § 27 a Wet omzetbelasting: DE292460697

§1 Geldigheid van de voorwaarden
Onze leveringen en diensten worden uitsluitend op basis van deze voorwaarden en uitsluitend aan handelaren overeenkomstig §§1 e.v. HGB geleverd. Afwijkende voorwaarden van de contractpartner (hierna te noemen partner) zijn niet geldig, ook niet als deze door ons zijn ondertekend. Alle aanbiedingen, leveringen en overige diensten geschieden overeenkomstig de op de dag van uitvoering geldende algemene handelsvoorwaarden. Onze AGB's worden automatisch herkend door commerciële agenten / commerciële reizigers / partners / leveranciers / klanten etc. bij het betreden van ons pand (winkel, kantoor, magazijn etc.). Eigen AGB's uit contracten van handelsagenten / zakenreizigers / partners / leveranciers & klanten die in tegenspraak zijn met onze, kunnen en zullen niet erkend worden.

§2 Aanbod en totstandkoming overeenkomst
Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De bestelling of het plaatsen van een bestelling door de partner is voor ons een contractuele toepassing in de zin van §§145ff BGB, waaraan de partner gebonden is. Een overeenkomst komt slechts tot stand door schriftelijke bevestiging of uitvoering.
Bestellingen dienen normaal gesproken per fax, e-mail of telefoon te worden geplaatst. Bij telefonische opdrachten en telefonische aanbiedingen draagt de partner het risico van misverstanden/transmissiefouten, tenzij deze te wijten zijn aan opzet of grove schuld onzerzijds. Indien afzonderlijke bestelde artikelen door het niet leveren door onze toeleveranciers niet kunnen worden geleverd, wordt de koopovereenkomst met betrekking tot deze artikelen geacht niet tot stand te zijn gekomen, voor zover wij niet voor de niet-levering verantwoordelijk zijn. Voor het overige blijft de overeenkomst onaangetast, tenzij dit aantoonbaar in strijd is met het belang van de partner. Wij nemen uitdrukkelijk geen inkooprisico.

$3 Prijzen
De in onze verkoopdocumenten en in de onlineshop vermelde catalogusprijzen in euro's plus de wettelijke omzetbelasting (uitzondering: export en EG-verzending) zijn van toepassing.
Als product- of prijsinformatie per ongeluk onjuist is, behouden wij ons het recht voor deze te corrigeren.
Alle prijsoffertes verliezen hun geldigheid bij elke nieuwe editie van de prijslijsten of herziening van de prijzen in de online shop. De partner is verplicht zich zelfstandig te informeren over de geldende voorwaarden. Hiertoe kan de partner schriftelijk, per e-mail of telefonisch contact met ons opnemen of zich direct informeren in de online winkel, die meestal wordt herzien op het moment dat nieuwe prijslijsten en voorwaarden worden uitgegeven. In geval van afwijkingen zijn de schriftelijke verkoopdocumenten van toepassing, waar de partner te allen tijde om kan verzoeken.
Onze prijzen zijn af magazijn, exclusief vracht, frankering, verpakking en verzekering.
Bij aanzienlijke wijzigingen van de loon-, materiaal-, energie- en transportkosten zijn wij gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.
Wij behouden ons het recht voor op een toeslag van minimaal 20% voor maatwerk. Bijzondere ontwerpen dienen eveneens schriftelijk te worden bevestigd en zijn uitgesloten van teruggave (uitzondering: defecte goederen). Bij ernstige maatafwijkingen a.u.b. een kostenraming aanvragen.

§4 Betaling
Betalingen dienen te geschieden onder aftrek van 2% korting door vooruitbetaling (verplicht), rembours of bankdebiteur (2% korting) (binnenlands). Betalingen van buitenlandse klanten geschieden contant bij aflevering, vooruitbetaling of SEPA-betaling. Levering kan niet plaatsvinden op rekening. In geval van een domiciliëring brengen wij 15 EUR administratiekosten in rekening per domiciliëringspoging. Wij behouden ons het recht voor om in individuele gevallen bepaalde betalingsmethoden uit te sluiten.
Maatwerk producten alleen tegen vooruitbetaling, 50% te betalen bij bestelling, 50% met verzendbevestiging door ons.
Indien wij gedeeltelijk ondeugdelijk leveren, dient de partner het ondeugdelijke gedeelte te betalen, tenzij de deellevering voor hem aantoonbaar niet van belang is. Als onze betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd of als er aanwijzingen bekend zijn die de kredietwaardigheid van de partner verminderen, worden onze vorderingen onmiddellijk opeisbaar, ongeacht de oorspronkelijk overeengekomen vervaldata. In dat geval zijn wij ook gerechtigd om nog te verlenen diensten te weigeren totdat de partner zijn diensten verricht of zekerheid stelt. Bovendien kunnen wij de teruggave van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen eisen of deze op andere wijze ter beschikking stellen, zonder dat dit verzoek tot herroeping van de overeenkomst hoeft te leiden, alsmede een vordering tot schadevergoeding instellen. Bovendien hebben wij het recht om naar eigen goeddunken en zonder termijn alle lopende contracten geheel of gedeeltelijk op te zeggen.
Verrekening door de partner is alleen toegestaan als de vorderingen op ons onbetwist of rechtsgeldig zijn vastgesteld.

§5 Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven ons eigendom totdat alle vorderingen uit de zakelijke relatie volledig zijn voldaan. De partner heeft het recht de voorbehouden goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen; het is hem echter niet toegestaan deze te verpanden of tot zekerheid over te dragen. De partner is verplicht om onze rechten te waarborgen bij de wederverkoop van de gereserveerde goederen op krediet. Hij cedeert ons de vordering van de partner uit de wederverkoop van de voorbehoudsgoederen; dit geldt ook voor de saldovordering van een rekening-courant indien de partner dit met zijn klant is overeengekomen. Wij aanvaarden hierbij de opdracht. Op ons verzoek moet de partner de informatie verstrekken die nodig is voor de inning van de overgedragen schuldvorderingen en zijn schuldenaar op de hoogte brengen van de cessie; wij hebben ook het recht om de cessie bekend te maken. De partner moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen van de executiemaatregelen van derden in de voorbehouden goederen of in de overgedragen vorderingen, en ons de documenten overhandigen die nodig zijn voor een interventie; in geval van niet-naleving van deze verplichting hebben wij het recht om alle bestaande vorderingen onmiddellijk te doen gelden. Bovendien hebben wij, onze vertegenwoordigers en medewerkers het recht het bedrijfsterrein van de partner te betreden en de voorbehouden goederen in ontvangst te nemen. De kosten van de aflossing zijn voor rekening van de partner.
1. De partner verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken deugdelijk op te slaan en adequaat te verzekeren.
Wij verbinden ons ertoe de ons toekomende zekerheden op verzoek van de partner vrij te geven, wanneer hun waarde de te waarborgen vorderingen met meer dan 20% overschrijdt.

§6 Levering
Levertijden zijn slechts bij benadering overeengekomen en worden in acht genomen, indien de goederen voor het verstrijken van de levertijd ons magazijn hebben verlaten of indien verzendklaarheid is gemeld. Bij tussentijdse levering is deze datum bepalend en niet de oorspronkelijk overeengekomen datum.
Deelleveringen en deelprestaties zijn, voor zover in de handel gebruikelijk, toegestaan en zullen separaat in rekening worden gebracht (incasso-administratie). Bij wijze van uitzondering zijn ze niet ontvankelijk als een gedeeltelijke nakoming voor de partner niet van belang is of als er een overeenkomst met ons is gesloten.
Zowel niet-bindende als bindende afspraken over de levertijd dienen schriftelijk te worden gemaakt.
Voor een vaste-markttransactie in de zin van § 376 van het Duitse Wetboek van Koophandel volstaat het niet dat een in de kalender vermelde leveringstermijn is afgesproken. Bij het sluiten van de overeenkomst moet de partner bovendien verklaren dat hij zich het recht voorbehoudt de overeenkomst zonder extra respijttermijn te herroepen als de leveringstermijn wordt overschreden.

Indien een overeengekomen bindende leveringstermijn door ons niet wordt gehaald, kan de partner na het optreden van de vertraging, een waarschuwing en het stellen van een passende verlenging van de termijn verdere rechten doen gelden. Indien de partner zich het recht heeft voorbehouden om zich uit de overeenkomst terug te trekken in geval van niet-naleving van de overeengekomen bindende leveringsdatum, is de vaststelling van een respijtperiode niet vereist. In dit geval is het instellen van schadeclaims uitgesloten, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of opzet.
In geval van overmacht en gebeurtenissen die de levering aanzienlijk bemoeilijken of onmogelijk maken (bijv. overheidsingrijpen, arbeidsconflicten, onrust, bedrijfsstoringen, staking, vertraagde levering door de onderleverancier) en die wij ondanks redelijke zorgvuldigheid in de gegeven omstandigheden niet hebben kunnen voorkomen, wordt de levertijd naar behoren verlengd. Wij zullen trachten de partner onverwijld van dergelijke belemmeringen op de hoogte te stellen. Hetzelfde geldt indien de hiervoor genoemde belemmeringen zich voordoen tijdens de vertraging.
In geval van vertragingsschade aan de zijde van onze partner zijn wij aansprakelijk in geval van vertraging in de levering, die niet te wijten is aan opzet of grove nalatigheid, voor elke voltooide week vertraging met een maximum van 3%, maar in totaal niet meer dan 15% van de waarde van het gekochte, die door de vertraging niet op tijd kan worden geleverd.

§6.1 Vergoeding van schade
Indien de klant een aangekocht goed of een aangekochte dienst niet accepteert en indien wij geen grove nalatigheid voor de niet-aanvaarding kunnen aantonen, is de klant verplicht om een schadevergoeding te betalen van 30% van het oorspronkelijke netto factuurbedrag wegens niet-aanvaarding van het goed of de dienst, tenzij wij een werkelijk hogere schade kunnen bewijzen of de klant kan bewijzen dat er helemaal geen schade of een waardevermindering is opgetreden of aanzienlijk lager is dan het forfaitaire bedrag.

§7 Risico-overgang
Indien de goederen op verzoek van de partner worden verzonden, gaat het risico van onopzettelijk verlies of toevallige beschadiging van de goederen op de partner over bij de verzending van de goederen, ten laatste bij het verlaten van het magazijn. Dit geldt ongeacht of de goederen vanaf de plaats van levering worden verzonden dan wel wie de vrachtkosten draagt. Wij behouden ons het recht voor om de verzendingsroute te kiezen en de persoon die is aangewezen om de verzending uit te voeren.
Indien wij het transport overnemen, komt ook het risico van het transport - tenzij schriftelijk anders is overeengekomen - voor onze rekening.
Indien de verzending op verzoek van de partner wordt vertraagd, draagt hij het risico van beschadiging of verlies van de goederen vanaf het moment van kennisgeving van onze verzendgereedheid. De door ons als gevolg van de vertraging gemaakte opslagkosten worden gefactureerd tegen 1% van het factuurbedrag per week of gedeelte daarvan. Hetzelfde geldt in geval van wanprestatie bij aanvaarding door de partner.
Indien wij het transportrisico op ons hebben genomen, moeten de goederen onmiddellijk door de partner op schade worden gecontroleerd, onmiddellijk schriftelijk aan ons worden gemeld en door een overeenkomstige kennisgeving van schade aan de expediteur worden gedocumenteerd. Wij behouden ons het recht voor de goederen te inspecteren door onze werknemers/vertegenwoordigers.

§8 Opzegging van het contract wegens onmogelijkheid en vertraging
Als de partner zich terugtrekt door een vertraging, die uitsluitend te wijten is aan eenvoudige nalatigheid van onze kant, heeft hij geen aanspraak op schadevergoeding.
Bij permanente niet-levering door onze leveranciers kunnen beide partijen zich uit de overeenkomst terugtrekken.
Bovendien hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden, wanneer de klant niet kredietwaardig is, wanneer hij onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen bij wijze van zekerheid of verpanding verkoopt of wanneer hij deze goederen niet deugdelijk behandelt, wanneer de service voor ons zonder onze invloed en buiten onze schuld onmogelijk of onredelijk moeilijk wordt of wanneer de klant zijn contractuele verplichtingen in belangrijke mate schendt.
Voor het overige wordt het recht van beide partijen om zich uit de overeenkomst terug te trekken, geregeld door de wettelijke bepalingen.

§9 Garantie/Materiële Gebreken
Onze partner is verplicht zijn inspectie- en meldingsplicht overeenkomstig § 377 HGB (Duits Wetboek van Koophandel) naar behoren na te komen. Duidelijke gebreken dienen ons onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen, schriftelijk te worden gemeld, verborgen gebreken onmiddellijk na hun ontdekking. In het andere geval worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd. Typische oppervlakteveranderingen en afwijkingen in kleur, vorm, gewicht en maat zijn bij natuurproducten niet te vermijden en vormen geen gebrek.
Aanspraken op gebreken in nieuw geproduceerde goederen verjaren twaalf maanden na levering van de door ons aan de partner geleverde goederen; bij gebruikte goederen vervalt de garantie.
Voor het retourneren van de defecte goederen is onze toestemming vereist. De goederen dienen franco huis te worden geretourneerd onder vermelding van afleveringsbewijs of factuurnummer; bij terechte retourzending worden de gebruikelijke vrachtkosten vergoed.

Indien er op het moment van de risico-overgang een gebrek aan de zaak is opgetreden, zullen wij, mits tijdige kennisgeving van het gebrek, naar onze keuze vervangende goederen repareren of leveren. Als de latere prestatie mislukt, kan de partner zich uit het contract terugtrekken of de vergoeding verlagen. Schadeclaims van de partner blijven onaangetast. De partner kan geen vergoeding eisen voor gederfde kosten en gederfde winst.
Aanspraken op gebreken bestaan niet bij slechts onbeduidende afwijkingen van de overeengekomen kwaliteit, onbeduidende vermindering van de bruikbaarheid en natuurlijke slijtage. Indien de partner of derden ondeskundige wijzigingen en werkzaamheden uitvoeren, kunnen hiervoor geen aanspraken op gebreken en de daaruit voortvloeiende gevolgen worden gemaakt.

De partner heeft alleen verhaal op ons voor zover hij met zijn klant geen afspraken heeft gemaakt die verder gaan dan de wettelijke bepalingen.
Wij zijn slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de gebrekkigheid van een product, indien deze ten minste te wijten is aan grove nalatigheid van onze kant, van onze wettelijke vertegenwoordigers of van onze hulppersonen. Hetzelfde geldt voor kosten die tevergeefs zijn gemaakt. De voorgaande beperking is uitdrukkelijk niet van toepassing indien de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid wordt gerechtvaardigd door de toerekenbare plichtsverzaking van onze kant, van onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten.

De partner dient de oorzaak en de hoogte van de schade aan te tonen.
Voor het overige geldt dat de garantie wordt beheerst door de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.

§10 Recht van herroeping tegen handelspartners in de zin van BGB's
Wij verlenen onszelf, bij alle contracten die werden gesloten in ons pand, een herroepingsrecht van 14 dagen tegenover onze zakenpartners (handelsagenten / zakenreiziger / leverancier / partners).
Onder gelijke voorwaarden volgens § 355 BGB.

§11 Afwijzing van aansprakelijkheid
Voor het overige is onze aansprakelijkheid, evenals die van onze wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangers, beperkt tot opzet en grove nalatigheid; deze beperking is uitdrukkelijk niet van toepassing indien aansprakelijkheid gerechtvaardigd is voor schade die het gevolg is van schade aan leven, lichaam of gezondheid.

§12 Gegevensopslag / Gegevensbescherming
De voor de zakelijke transacties benodigde gegevens worden elektronisch verwerkt en opgeslagen. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden.

Toestemming voor het verzamelen en verwerken van gegevens door Biova GmbH

Door de nieuwe DSGVO (Data Protection Basic Regulation) moeten wij vanaf 25.05.2018 uw toestemming vragen om uw gegevens te gebruiken voor het verwerken van alle bestellingen/aanvragen. Wij zullen uw gegevens met grote zorg verwerken en alleen gebruiken voor de verwerking van bestellingen. Hartelijk dank voor uw begrip en goedkeuring. Door contact met ons op te nemen en vragen te stellen, gaat u automatisch akkoord met ons privacybeleid. Alleen op deze manier kunnen wij u probleemloos van de gewenste informatie voorzien. Deze toestemming is verplicht, zodat wij u als klant probleemloos kunnen blijven bedienen.

De volgende persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt voor onze service:

Bedrijfsnaam
Contactgegevens: Naam, voornaam
Voor de belasting relevante informatie (bv. btw-identificatienummer)
Adres
Telefoonnummer / faxnummer
e-mailadres
Bank

Deze gegevens worden op de server van Biova GmbH opgeslagen en kunnen alleen door geautoriseerde personen worden ingezien. Wij verzekeren hierbij dat de door ons uitgevoerde BTP wordt uitgevoerd op basis van de toepasselijke wetgeving en noodzakelijk is voor het sluiten van de contractuele relatie. Bovendien is voor het verzamelen van verdere gegevens - uitsluitend voor zakelijke doeleinden - de toestemming van de gebruiker vereist.

gebruikersrecht

Ondergetekende heeft het recht deze toestemming te allen tijde en zonder opgave van redenen te herroepen. Bovendien kunnen de verzamelde gegevens zo nodig worden gecorrigeerd of gewist of kan het verzamelen ervan worden beperkt. Op aanvraag kunt u op onderstaand adres gedetailleerde informatie aanvragen over de omvang van de gegevensverzameling die wij hebben uitgevoerd. De ondergetekende kan ook om de mededeling van de gegevens worden verzocht indien hij deze aan een derde wenst door te geven.

Gevolgen van niet-ondertekening

Ondergetekende heeft het recht om niet in te stemmen met deze toestemmingsverklaring - echter, aangezien onze dienstverlening afhangt van het verzamelen en verwerken van de vermelde gegevens, zou een niet-ondertekening het gebruik van de dienst uitsluiten.

affaire
Klachten, verzoeken om informatie en andere bezwaren dienen te worden gericht aan het volgende kantoor:

Biova GmbH
Waldstraße 2
72218 Wildberg

Meer informatie over de gegevensbescherming en de voorschriften van Biova GmbH vindt u op internet

§13 Diversen
In het geval van ongeoorloofde terugzending van goederen, zijn wij vrij om de aanvaarding te weigeren of om een forfaitaire vergoeding van 15% van de waarde van de goederen (ten minste 5,20 euro) in rekening te brengen voor verwerking en herbevoorrading.

In het algemeen wordt de aanvaarding van niet-vrije overbrengingen geweigerd.
Prijswijzigingen, technische wijzigingen, kleur-, vorm-, gewichts- en maatafwijkingen alsmede gedetailleerde wijzigingen van productbeschrijvingen en afbeeldingen in onze verkoopdocumenten en in de online shop zijn voorbehouden. Voor druk- en schrijffouten kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.
De partner is verplicht alle belangrijke wijzigingen met betrekking tot zijn vennootschap, zoals de naam van de vennootschap, het vennootschapsvorm, de eigenaar, de gevolmachtigden, het adres, mee te delen. Bovendien verbindt de partner zich ertoe ons in te lichten in geval van een ernstige verslechtering van de financiële toestand van zijn bedrijf en ons te ontheffen van elke leveringsverplichting.

§14 Plaats van uitvoering / Bevoegde rechter
De plaats van uitvoering voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie is onze plaats van vestiging.
De plaats van jurisdictie voor alle juridische geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie, alsmede voor het ontstaan en de effectiviteit ervan, wordt bepaald door onze vestigingsplaats of, naar onze keuze, door de vestigingsplaats van de partner.
Deze AV en alle rechtsbetrekkingen tussen partijen zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

§15 Slotbepalingen
Wijzigingen van en aanvullingen op deze bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd.
Indien afzonderlijke bepalingen van dit contract ineffectief zouden worden of een leemte zouden bevatten, blijven de overige bepalingen onaangetast. Partijen verplichten zich deze ongeldige bepaling te vervangen door een wettelijk toelaatbare bepaling die ook het economisch doel van de ongeldige bepaling het dichtst benadert.

Laatst bekeken