Ochrana údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Jméno a kontakt na odpovědné osoby podle čl. 4 odst. 7 DSGVO

Společnost: Biova GmbH

Adresa: Waldstraße 2, 72218 Wildberg, Německo

Telefon: +49(0)7054-93123-0
Fax:      +49(0)7054-93123-20
E-mail: datenschutz@biova.de

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jméno: Martyna Sobota
Adresa: Waldstraße 2, D-72218 Wildberg
E-mail: datenschutz@biova.de

Obecné
Od 25. května 2018 bude obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) přímo použitelným právem ve všech členských státech Evropské unie a bude v budoucnu upravovat všechny právní otázky ochrany osobních údajů.

Cílová destinace
Cílem nařízení je harmonizovat právo na ochranu údajů v rámci EU. Dalším cílem je posílit ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, ale zároveň by subjekty údajů měly mít lepší a snadnější přístup ke svým údajům. Můžete se také sami rozhodnout, zda chcete vznést námitku proti použití svých údajů.

Výše uvedených cílů má být dosaženo prostřednictvím zásad zpracování osobních údajů stanovených v čl. 5 GDPR: Zákonnost, spravedlnost, transparentnost, omezení účelu, minimalizace údajů, přesnost, omezení ukládání, integrita a důvěrnost, odpovědnost.

Ochrana údajů u nás
Děkujeme vám za návštěvu našich webových stránek. Ochranu vašich osobních údajů při používání našich webových stránek bereme velmi vážně. Proto používáme technická a organizační opatření k odpovědné ochraně vašich údajů. Rádi bychom vám poskytli maximální možnou transparentnost - pokud jde o zpracování, používání, shromažďování nebo obecné informace o ochraně údajů - ve společnosti Biova GmbH.

Jako soukromoprávní společnost podléháme ustanovením evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO) a předpisům spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG). Přijali jsme technická a organizační opatření, abychom zajistili, že předpisy o ochraně údajů dodržujeme my i naši externí poskytovatelé služeb.

Definice
Zákonodárce požaduje, aby osobní údaje byly zpracovávány zákonným způsobem, v dobré víře a způsobem, který je pro subjekt údajů srozumitelný ("zákonnost, zpracování v dobré víře, transparentnost"). Abychom to zajistili, informujeme vás o jednotlivých právních definicích, které jsou použity i v těchto zásadách ochrany osobních údajů:

Osobní údaje
Pojem "osobní údaje" je právně definován v čl. 4 odst. 1 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) jako "informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby".

Osobní údaje jsou:

 1. Obecné osobní údaje (jméno, datum a věk narození, místo narození, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo atd.)
 2. Identifikační čísla (číslo národního pojištění, daňové identifikační číslo, číslo zdravotního pojištění, číslo průkazu totožnosti, číslo maturitní zkoušky atd.)
 3. Bankovní údaje (čísla účtů, informace o úvěrech, zůstatky na účtech atd.)
 4. Online údaje (IP adresa, údaje o poloze atd.)
 5. Fyzické vlastnosti (pohlaví, barva pleti, vlasů a očí, postava, velikost oblečení atd.)
 6. Vlastnické charakteristiky (vlastnictví vozidel a nemovitostí, zápisy v katastru nemovitostí, registrační značky vozidel, údaje o registraci atd.)
 7. Údaje o zákaznících (objednávky, adresní údaje, údaje o účtech atd.)
 8. Hodnotové soudy (školní a pracovní vysvědčení atd.)

Zvláštní osobní údaje zahrnují informace o etnickém a kulturním původu, politickém, náboženském a filozofickém přesvědčení, zdravotním stavu, sexualitě a členství v odborech. Jsou obzvláště hodné ochrany.

Fyzická osoba
Údaje jsou osobní pouze tehdy, pokud se týkají "fyzické osoby" v právním smyslu. To znamená živou osobu bez ohledu na věk a národnost. Nařízení o ochraně údajů se proto vztahují i na občany třetích zemí.

Zpracování
"Zpracováním" se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji, ať již automatizovaně či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, archivace, ukládání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, sdělování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupňování, seřazování nebo kombinování, omezování, výmaz nebo zničení.

Omezení zpracování
"Omezením zpracování" se rozumí označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

Profilování
"Profilováním" se rozumí jakékoli automatizované zpracování osobních údajů, které spočívá v použití těchto osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména k analýze nebo předvídání aspektů týkajících se pracovního výkonu, ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa nebo změny místa pobytu této fyzické osoby.

Pseudonymizace
"Pseudonymizací" se rozumí zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dalších informací, pokud jsou tyto další informace uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zajišťují, že osobní údaje nelze přiřadit identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

Souborový systém
"Souborovým systémem" se rozumí jakákoli strukturovaná sbírka osobních údajů přístupná podle stanovených kritérií, ať už je tato sbírka vedena centralizovaně, decentralizovaně nebo funkčně či geograficky.

Zodpovědný
"Správcem" fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; pokud jsou účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie nebo členského státu, může být správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení stanovena právem Unie nebo členského státu.

Procesor
"Zpracovatelem" se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

Přijímač
"Příjemcem" se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje sděleny, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Orgány veřejné moci, které mohou obdržet osobní údaje v souvislosti s konkrétním vyšetřovacím úkolem podle práva Unie nebo členského státu, se však nepovažují za příjemce a zpracování těchto údajů těmito orgány se provádí v souladu s platnými pravidly ochrany údajů a v souladu s účely zpracování.

Třetí
"Třetí stranou" se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje na přímou odpovědnost správce nebo zpracovatele.

Souhlas
Souhlasem" subjektu údajů se rozumí jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev jeho vůle ve formě prohlášení nebo jiného jednoznačného potvrzujícího aktu, kterým subjekt údajů vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají.

Kdy jsou a mohou být osobní údaje zpracovávány?

Jednou z prvních zásad zpracování osobních údajů podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů je zákonnost zpracování. Zpracování údajů je již zákonné, pokud existuje jedna z výše uvedených skutečností.

 • pokud subjekt údajů udělil souhlas,
 • k plnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření,
 • splnění právní povinnosti,
 • k ochraně životně důležitých zájmů,
 • pro plnění úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, nebo
 • je nezbytné na základě vyváženosti zájmů.

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme/ukládáme, když navštívíte náš internetový obchod, když u nás nakupujete (včetně zpracování plateb), pro účely zpracování smluv a nabídek, technické správy a pro naše vlastní marketingové účely. Tyto údaje mohou zahrnovat jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, datum narození, uživatelské jméno a heslo, platební údaje. Při shromažďování, používání a zpracování vašich osobních údajů přísně dodržujeme obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů. Zpracování osobních údajů podléhá technickým a organizačním bezpečnostním opatřením na ochranu údajů před ztrátou, zničením, manipulací a přístupem neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření odpovídají současnému stavu techniky a jsou neustále rozvíjena v souladu s technologickým vývojem.

Předávání údajů do třetích zemí
Údaje se zpravidla nepředávají do třetích zemí. Ve výjimečných případech mohou být údaje předány například poskytovatelům přepravních služeb, aby bylo zajištěno dodání zboží nebo aby bylo možné zpracovat objednávku.

Informace o shromažďování osobních údajů

 • V následujícím textu vás informujeme o shromažďování osobních údajů při používání našich webových stránek. Osobními údaji jsou např. jméno, adresa, e-mailové adresy, chování uživatelů.
 • Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách, budou vámi poskytnuté údaje (vaše e-mailová adresa, jméno a případně telefonní číslo) uloženy za účelem zodpovězení vašich dotazů. Údaje získané v této souvislosti vymažeme poté, co jejich uchovávání již není nutné, nebo je zpracování omezeno, pokud existují zákonné povinnosti uchovávání.

Shromažďování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek

V případě pouhého informačního používání webových stránek, tj. pokud se neregistrujete ani nám jinak nepředáváte informace, shromažďujeme pouze osobní údaje, které váš prohlížeč přenáší na náš server. Pokud si přejete zobrazit naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje, které jsou technicky nezbytné k tomu, abychom vám mohli zobrazit naše webové stránky a zajistit jejich stabilitu a bezpečnost (právním základem je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f DSGVO):

 • IP adresa
 • Datum a čas žádosti
 • Rozdíl časových pásem od greenwichského času (GMT)
 • Obsah žádosti (konkrétní stránka)
 • Stav přístupu/stavový kód HTTP
 • Objem přenesených dat v každém případě
 • Webové stránky, ze kterých žádost přichází
 • Prohlížeč
 • Operační systém a jeho rozhraní
 • Jazyk a verze softwaru prohlížeče.

Používání souborů cookie

(1) Kromě výše uvedených údajů se při používání našich webových stránek ukládají do vašeho počítače také soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají na váš pevný disk v závislosti na používaném prohlížeči a které poskytují straně, která soubor cookie nastavuje, určité informace. Soubory cookie nemohou spouštět programy ani přenášet viry do vašeho počítače. Slouží k tomu, aby byly webové stránky jako celek uživatelsky přívětivější a efektivnější.

(2) Tyto webové stránky používají následující typy souborů cookie, jejichž rozsah a funkce jsou vysvětleny níže:

 • Přechodné soubory cookie (pro tento a.)
 • Trvalé soubory cookie (viz bod b.)
 1. Přechodné soubory cookie se automaticky vymažou po zavření prohlížeče. Patří mezi ně zejména soubory cookie relace. V nich je uloženo takzvané ID relace, pomocí kterého lze různé požadavky z prohlížeče přiřadit ke společné relaci. To umožňuje rozpoznat váš počítač, když se vrátíte na naše webové stránky. Soubory cookie relace se vymažou po odhlášení nebo zavření prohlížeče.
 2. Trvalé soubory cookie se automaticky vymažou po uplynutí předem stanovené doby, která se může lišit v závislosti na souboru cookie. Soubory cookie můžete kdykoli vymazat v bezpečnostním nastavení prohlížeče..
 3. Nastavení prohlížeče můžete nakonfigurovat podle svých preferencí a například odmítnout přijímání souborů cookie třetích stran nebo všech souborů cookie. Takzvané "soubory cookie třetích stran" jsou soubory cookie, které byly nastaveny třetí stranou, nikoliv tedy webovou stránkou, kterou právě navštěvujete. Vezměte prosím na vědomí, že vypnutím souborů cookie možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Pokud u nás máte účet, používáme soubory cookie k vaší identifikaci při dalších návštěvách. V opačném případě byste se museli při každé návštěvě znovu přihlašovat.

Další funkce a nabídky na našich webových stránkách

(1) Kromě čistě informačního využití našich webových stránek nabízíme různé služby, které můžete v případě zájmu využít. Za tímto účelem nám obvykle musíte poskytnout další osobní údaje, které používáme k poskytování příslušné služby a na které se vztahují výše uvedené zásady zpracování údajů.

(2) V některých případech využíváme ke zpracování vašich údajů externí poskytovatele služeb. Ty byly pečlivě vybrány a pověřeny námi, řídí se našimi pokyny a jsou pravidelně kontrolovány.

(3) Vaše osobní údaje můžeme dále předat třetím stranám, pokud společně s partnery nabízíme propagační akce, soutěže, smlouvy nebo podobné služby. Více informací o tom obdržíte při poskytnutí osobních údajů nebo níže v popisu nabídky.

(4) Pokud mají naši poskytovatelé služeb nebo partneři sídlo ve státě mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), budeme vás o důsledcích této okolnosti informovat v popisu nabídky.

Používání našeho webového obchodu

(1) Pokud chcete v našem internetovém obchodě učinit objednávku, je pro uzavření smlouvy nezbytné, abyste nám poskytli své osobní údaje, které potřebujeme pro zpracování vaší objednávky. Povinné informace nutné pro zpracování smluv jsou označeny zvlášť, ostatní informace jsou dobrovolné. Údaje, které nám poskytnete, zpracováváme za účelem vyřízení vaší objednávky. Za tímto účelem můžeme předat vaše platební údaje naší domácí bance. Právním základem je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b DSGVO. Můžete si dobrovolně vytvořit zákaznický účet, který nám umožní uložit vaše údaje pro budoucí nákupy. Když si vytvoříte účet v části "Můj účet", budou vámi zadané údaje uloženy odvolatelně. Všechny další údaje včetně uživatelského účtu můžete kdykoli smazat v zákaznické zóně.

(2) Vzhledem k požadavkům obchodního a daňového práva jsme povinni uchovávat údaje o vaší adrese, platbách a objednávkách po dobu deseti let. Po dvou letech však zpracování omezíme, tj. vaše údaje budou použity pouze pro splnění zákonných povinností.

(3) Aby se zabránilo neoprávněnému přístupu třetích stran k vašim osobním údajům, zejména finančním údajům, je proces objednávání šifrován pomocí technologie TLS.

Ustanovení o ochraně údajů při využívání externích poskytovatelů platebních služeb

(1) Pro používání internetového obchodu nabízíme několik způsobů platby a využíváme různé poskytovatele platebních služeb. V závislosti na zvoleném způsobu platby se příslušnému poskytovateli platebních služeb předávají různé údaje. Právním základem pro předání je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a DSGVO. Níže uvádíme seznam našich poskytovatelů platebních služeb.

 1. PayPal
  Pokud se rozhodnete použít platební metodu PayPal, budou vaše osobní údaje předány společnosti PayPal. Předpokladem pro použití služby PayPal je zřízení účtu PayPal. Při použití nebo založení účtu PayPal je třeba společnosti PayPal předat mimo jiné jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Právním základem pro předávání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO (souhlas) a čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO (zpracování pro plnění smlouvy).

  Provozovatelem platební služby PayPal je společnost:
  PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
  22-24 Boulevard Royal
  L-2449 Lucembursko
  E-mail: impressum@paypal.com

  S možností platby přes PayPal souhlasíte s předáním osobních údajů, jako je jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa, společnosti PayPal. Jaké další údaje společnost PayPal shromažďuje, najdete v příslušných zásadách ochrany osobních údajů společnosti PayPal. Tuto informaci naleznete na adrese: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
 2. Klarna
  Pokud se rozhodnete použít platební metodu Klarna, budou vaše osobní údaje předány provozovateli Klarna. Právním základem pro předávání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO (souhlas) a čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO (zpracování pro plnění smlouvy).

  Provozovatelem platební služby Klarna je:
  Klarna Bank AB (publ)
  Sveavägen 46
  111 34 Stockholm
  Švédsko
  Telefon: 0046 8-120 120 00
  Fax: 0046 8-120 120 99
  E-mail: info@klarna.de

  Společnost Klarna shromažďuje následující údaje:
 • Jméno, datum narození, titul, fakturační a doručovací adresa, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu.
 • Informace o objednaných produktech
 • Informace o příjmech, úvěrových závazcích a platebních výměrech
 • Informace týkající se webu
 • IP adresa

  Podrobné informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Klarna Bank AB (publ) naleznete na adrese: https://www.klarna.com/de/datenschutz/

Zpravodaj

(1) S vaším souhlasem se můžete přihlásit k odběru našeho newsletteru, prostřednictvím kterého vás informujeme o našich aktuálních zajímavých nabídkách. Inzerované zboží a služby jsou uvedeny v prohlášení o souhlasu.

(2) Pro registraci k odběru našeho newsletteru používáme tzv. double opt-in postup. To znamená, že po vaší registraci vám na vámi zadanou e-mailovou adresu zašleme e-mail, ve kterém vás požádáme o potvrzení, že si přejete dostávat newsletter. Pokud svou registraci nepotvrdíte do 24 hodin, budou vaše údaje zablokovány a po měsíci automaticky smazány. Kromě toho ukládáme vaše IP adresy a časy registrace a potvrzení. Účelem tohoto postupu je prokázat vaši registraci a v případě potřeby objasnit případné zneužití vašich osobních údajů.

(3) Jediným povinným údajem pro zasílání newsletteru je vaše e-mailová adresa. Poskytnutí dalších, samostatně označených údajů je dobrovolné a bude použito k vašemu osobnímu oslovení. Po vašem potvrzení uložíme vaši e-mailovou adresu za účelem zasílání newsletteru. Právním základem je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a DSGVO.

(4) Svůj souhlas se zasíláním newsletteru můžete kdykoli odvolat a odhlásit se z odběru newsletteru. Odvolání můžete oznámit kliknutím na odkaz uvedený v každém e-mailu s newsletterem, e-mailem na adresu datenschutz@biova.de nebo zasláním zprávy na kontaktní údaje uvedené v tiráži.

(5) Rádi bychom upozornili, že při zasílání newsletteru vyhodnocujeme vaše uživatelské chování. Pro toto vyhodnocení obsahují odesílané e-maily tzv. webové majáky nebo sledovací pixely, což jsou jednopixelové obrazové soubory, které se ukládají na našich webových stránkách. Pro účely hodnocení propojujeme údaje uvedené v § 3 a webové majáky s vaší e-mailovou adresou a individuálním ID. Údaje jsou shromažďovány pouze pseudonymně, tj. ID nejsou spojeny s vašimi dalšími osobními údaji, přímý osobní odkaz je vyloučen. Proti tomuto sledování můžete kdykoli vznést námitku kliknutím na samostatný odkaz uvedený v každém e-mailu nebo nás informovat jiným kontaktním kanálem. Tyto informace se ukládají po dobu, po kterou jste přihlášeni k odběru newsletteru. Po odhlášení odběru ukládáme údaje čistě statisticky a anonymně.

Děti
Naše nabídka je v podstatě zaměřena na dospělé. Osoby mladší 18 let by nám neměly předávat žádné osobní údaje bez souhlasu svých rodičů nebo zákonných zástupců.

Práva subjektu údajů

Odvolání souhlasu
Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání.

Můžete nás kdykoli kontaktovat a uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy.

Právo na potvrzení
Máte právo požádat správce o potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají. O potvrzení můžete kdykoli požádat prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Právo na informace
Pokud jsou zpracovávány osobní údaje, můžete si kdykoli vyžádat informace o těchto osobních údajích a následující informace:

 1. účely zpracování;
 2. kategorie zpracovávaných osobních údajů;
 3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, zejména v případě příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizací;
 4. pokud je to možné, plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uchovávány, nebo pokud to není možné, kritéria pro určení této doby;
 5. existenci práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se vás týkají, nebo na omezení zpracování ze strany správce nebo práva vznést námitku proti takovému zpracování;
 6. existenci práva na odvolání k dozorovému úřadu;
 7. pokud osobní údaje nejsou získány od subjektu údajů, veškeré dostupné informace o původu údajů;
 8. existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, podle čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace o použité logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování na subjekt údajů.

Pokud jsou osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci, máte právo být informováni o vhodných zárukách podle článku 46 GDPR v souvislosti s předáním. Poskytneme vám kopii osobních údajů, které jsou předmětem zpracování. Za další kopie, které si od dané osoby vyžádáte, můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Pokud podáte žádost elektronicky, budou informace poskytnuty v běžně používaném elektronickém formátu, pokud není uvedeno jinak. Právem na pořízení kopie podle odstavce 3 nejsou dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na opravu  
Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S ohledem na účely zpracování máte právo požádat o doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz ("právo být zapomenut")
Máte právo požádat správce o bezodkladné vymazání osobních údajů, které se vás týkají, a my jsme povinni osobní údaje bezodkladně vymazat, pokud nastane jeden z následujících důvodů:

 1. Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
 2. Subjekt údajů odvolá souhlas, na němž bylo založeno zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, a pro zpracování neexistuje žádný jiný právní základ.
 3. Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
 4. Osobní údaje byly zpracovány protiprávně
 5. Výmaz osobních údajů je nezbytný pro splnění právní povinnosti podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
 6. Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Artikel 8 Absatz 1 DSGVO erhoben.

Pokud správce zveřejnil osobní údaje a je povinen je vymazat podle odstavce 1, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce údajů, kteří zpracovávají osobní údaje, že subjekt údajů požádal o vymazání všech odkazů na tyto osobní údaje nebo jejich kopií či replikací.

Právo na výmaz ("právo být zapomenut") neexistuje, pokud je zpracování nezbytné:

 • uplatňovat právo na svobodu projevu a informací;
 • pro splnění právní povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;;
 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví podle čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 GDPR;
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, pokud by právo uvedené v odstavci 1 pravděpodobně znemožnilo nebo vážně ohrozilo dosažení účelů takového zpracování, nebo
 • pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Zákonné lhůty jsou zpravidla desetileté. Povinnost uchovávat údaje může vyplývat ze smluvního vztahu i z právních předpisů. Po uplynutí těchto lhůt mohou být údaje vymazány, pokud již nejsou potřebné pro splnění účelu použití (například pro zpracování smlouvy).

Právo na omezení zpracování

Máte právo nás požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

 1. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů po dobu, která správci umožňuje přesnost osobních údajů ověřit,,
 2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítne výmaz osobních údajů a místo toho požádá o omezení používání osobních údajů;
 3. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo
 4. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, pokud ještě nebylo rozhodnuto, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud bylo zpracování omezeno v souladu s výše uvedenými podmínkami, zpracovávají se tyto osobní údaje kromě jejich uložení pouze se souhlasem subjektu údajů nebo za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo za účelem ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu.

Pro uplatnění práva na omezení zpracování nás může subjekt údajů kdykoli kontaktovat prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, pokud:

 1. zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; a
 2. zpracování se provádí pomocí automatizovaných postupů.

Při uplatňování práva na přenositelnost údajů podle odstavce 1 máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo od jednoho správce jinému správci, pokud je to technicky proveditelné. Výkonem práva na přenositelnost údajů není dotčeno právo na výmaz ("právo být zapomenut"). Toto právo se nevztahuje na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené správci.

Právo na námitku
Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají a které se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) DSGVO; to platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních. Správce již nebude osobní údaje zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, za účelem takového marketingu; to platí i pro profilování, pokud s takovým přímým marketingem souvisí. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, osobní údaje již nebudou pro tyto účely zpracovávány.

V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti můžete bez ohledu na směrnici 2002/58/ES uplatnit své právo vznést námitku prostřednictvím automatizovaných postupů s využitím technických specifikací.

Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl.89 odst.1, pokud není zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.

Právo vznést námitku můžete kdykoli uplatnit u příslušné odpovědné osoby.

Automatizované rozhodování v jednotlivých případech včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás podobně významně dotýká. To neplatí, pokud rozhodnutí:

 1. je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů,
 2. je povoleno právními předpisy Unie nebo členského státu, které se na správce vztahují, a tyto právní předpisy obsahují vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo
 3. probíhá s výslovným souhlasem subjektu údajů.

Správce přijme přiměřená opatření na ochranu práv a svobod, jakož i oprávněných zájmů subjektu údajů, mezi něž patří alespoň právo na zásah osoby ze strany správce, právo vyjádřit svůj názor a právo napadnout rozhodnutí..

Subjekt údajů může toto právo kdykoli uplatnit tak, že se obrátí na příslušného správce údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky, mají rovněž právo podat stížnost u orgánu dozoru, zejména v členském státě svého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracování osobních údajů, které se ho týkají, porušuje toto nařízení.

Právo na účinný opravný prostředek
Aniž jsou dotčeny jakékoli dostupné správní nebo mimosoudní prostředky nápravy, včetně práva podat stížnost u dozorového úřadu podle článku 77 GDPR, mají právo na účinnou soudní ochranu, pokud se domnívají, že jejich práva podle tohoto nařízení byla porušena v důsledku zpracování jejich osobních údajů, které není v souladu s tímto nařízením.

Transparentnost a informační povinnosti
Transparentnost je jednou ze základních zásad práva na ochranu údajů. To lze zaručit pouze tehdy, jsou-li a budou-li dotčené osoby dostatečně informovány.

Každý, jehož údaje jsou shromažďovány, zpracovávány nebo uchovávány, má právo se s nimi seznámit.

Povinnost poskytovat informace při shromažďování údajů

 • Totožnost odpovědné osoby
 • Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
 • Účely zpracování a právní základ
 • Oprávněný zájem
 • Přijímač
 • Předávání do třetích zemí
 • Doba skladování
 • Práva subjektů údajů
 • Odvolatelnost souhlasu
 • Právo na odvolání k dozorovému úřadu
 • Povinnost poskytnout osobní údaje
 • Automatizované rozhodování a profilování

Veškeré informace, které od vás obdržíme, nám pomáhají zlepšovat naše služby a přizpůsobovat je vašim potřebám. Vámi poskytnuté a automaticky generované údaje se používají k vytváření nabídek přizpůsobených vám a vašim zájmům.

Používání služby Google Analytics

(1) Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google, Inc ("Google"). Služba Google Analytics používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. V případě, že je na těchto webových stránkách aktivována anonymizace IP, bude vaše IP adresa v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena společností Google. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek.

(2) IP adresa odeslaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

(3) Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit také stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Tyto webové stránky používají službu Google Analytics s rozšířením "_anonymizeIp()". To znamená, že IP adresy jsou zpracovávány ve zkrácené podobě, což znamená, že lze vyloučit osobní odkazy. Pokud se shromážděné údaje o vás vztahují k určité osobě, je tato osoba okamžitě vyloučena a osobní údaje jsou okamžitě vymazány.

(5) K analýze a pravidelnému zlepšování používání našich webových stránek používáme službu Google Analytics. Získané statistiky nám umožňují vylepšit naši nabídku a učinit ji pro vás jako uživatele zajímavější. Ve výjimečných případech, kdy jsou osobní údaje předávány do USA, se společnost Google přihlásila ke štítu EU-USA na ochranu soukromí, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právním základem pro používání služby Google Analytics je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f DSGVO.

(6) Informace poskytovatele třetí strany: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, fax: +353 (1) 436 1001. Uživatelské podmínky:

https://www.google.com/analytics/terms/de.html, Přehled ochrany údajů:
https://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, a zásady ochrany osobních údajů::
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(7) Tyto webové stránky také používají službu Google Analytics pro analýzu návštěvnosti napříč zařízeními, která se provádí prostřednictvím ID uživatele. Analýzu vašeho používání napříč zařízeními můžete deaktivovat ve svém zákaznickém účtu v části "Moje údaje", "Osobní údaje"..

Používání zásuvných modulů Facebooku (tlačítko "To se mi líbí")

Na našich stránkách jsou integrovány pluginy sociální sítě Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Pluginy Facebooku poznáte podle loga Facebooku nebo tlačítka "To se mi líbí" na našich stránkách. Přehled pluginů pro Facebook najdete zde: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Když navštívíte naše stránky, vytvoří se přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebooku prostřednictvím zásuvného modulu. Facebook tak získá informaci, že jste navštívili naše stránky s vaší IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko "To se mi líbí" na Facebooku, když jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, můžete obsah našich stránek propojit se svým profilem na Facebooku. To umožňuje společnosti Facebook přiřadit návštěvu našich stránek k vašemu uživatelskému účtu. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu přenášených údajů ani o jejich použití společností Facebook. Další informace o tom najdete v zásadách ochrany osobních údajů na Facebooku na adrese http://de-de.facebook.com/policy.php

Pokud nechcete, aby společnost Facebook mohla přiřadit vaši návštěvu našich stránek k vašemu uživatelskému účtu na Facebooku, odhlaste se prosím ze svého uživatelského účtu na Facebooku.

Zobrazeno